EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กิจกรรมบริษัท

ราช กรุ๊ป รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562

RATCH ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่อง

กรุงเทพฯ – ดร.กอปร กฤตยากีรณ (ขวา) รองประธานกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มอบประกาศนียบัตร แก่ นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมทั้งหมด

ข่าวบริษัท

ข่าวทั้งหมด

ข่าว CSR

“ป่าชุมชนบ้านปี้” จังหวัดพะเยา คว้าสุดยอดป่าชุมชนของประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2562

กรุงเทพฯ – กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวดป่าชุมชน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยป่าชุมชนบ้านปี้ จังหวัดพะเยา คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “ป่าชุมชน: สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”

ผู้นำป่าชุมชนภาคใต้ สืบสานศาสตร์พระราชา “แกล้งดิน” แนวทางการอนุรักษ์ดินเพื่อป่าสมบูรณ์

ป่าไม้เป็นแหล่งสำคัญที่สร้างความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าในแต่ละภูมิภาคมีลักษณะแตกต่างกันตามปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพของพื้นที่ “ดิน-น้ำ-ป่า” มีความเชื่อมโยงอันเป็น วัฏจักร ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกันและกันอย่างแยกไม่ออก หากดินดี ป่าก็จะอุดมสมบูรณ์ สามารถกักเก็บน้ำ ช่วยรักษาสภาพดินและคุณค่าของธาตุอาหารในดินให้ต้นไม้ในป่าเจริญเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ผู้นำป่าชุมชนอีสาน สืบสานศาสตร์พระราชา การบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

ผู้นำป่าชุมชนจำนวน 80 คน จาก 10 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม กิจกรรม "สัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้ม" รุ่นที่ 21 ภายใต้โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ที่บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับกรมป่าไม้ จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2551 กิจกรรมปีนี้ได้มุ่งเน้นประเด็นการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของอากาศที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง เฟ้นหาสุดยอดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ในกิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ปี 2562 ขอเชิญป่าชุมชนทั่วประเทศสมัครร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 เมษายน ศกนี้

กรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะจัดกิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศครั้งที่ 12 ในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2562

ข่าว CSR ทั้งหมด