EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้งรับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรุงเทพฯ: นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ขวามือ) เข้ารับมอบใบประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จาก ดร.กอปร กฤตยากีรณ ประธานกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต (ซ้ายมือ) การรับรองดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้จัดทำนโยบายและวางระบบการควบคุมภายในและมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่นตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้ผ่านการพิจารณาและให้การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ใบรับรองนี้จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยมุ่งหมายที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมและคุณธรรม ปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว