EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราช กรุ๊ป รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อเชิดชูองค์กรที่ตระหนักถึงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมุ่งมั่นส่งเสริมการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร ทั้งในกระบวนการผลิตและนอกกระบวนการผลิตอย่างจริงจัง

กลุ่มบริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้กลไกลดก๊าซเรือนกระจกของ อบก. เพื่อบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ และสำนักงาน รวมทั้งส่งเสริมชุมชนภายนอกด้วย ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก อบก. 3 ประเภทโครงการ ได้แก่ 1.) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จากโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนผิวน้ำ โดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 2.) โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) จาก 6 โครงการ ได้แก่ โครงการพลังงานชุมชน จังหวัดเชียงใหม่, โครงการพลังงานชุมชน จังหวัดลำพูน, โครงการพลังงานชุมชน จังหวัดน่าน, โครงการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนหย่อมบ้านหัวฮะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบุรี, โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ณ อาคารสำนักงานใหญ่ RATCH จังหวัดนนทบุรีเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED 3.) การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) ของโรงไฟฟ้าราชบุรีและโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว