EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กลุ่ม ปตท.-ราชบุรีโฮลดิ้ง ลงนามความร่วมมือลงทุนด้านพลังงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สร้างโอกาสในการพัฒนาด้านพลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยการประสานศักยภาพความเชี่ยวชาญของบริษัทไทยร่วมกัน

บ่ายวันนี้ (24 มิถุนายน 2558)  ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานใน “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการด้านพลังงาน ระหว่าง กลุ่ม ปตท. กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)”  โดย กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด  และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ  เสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต  และสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศร่วมกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า นับเป็นก้าวที่สำคัญของความร่วมมือในภาคเอกชนของไทยที่มีความสามารถเฉพาะด้านเพื่อรองรับอนาคตของประเทศ  โดยจะมีการศึกษาเพื่อดำเนินโครงการด้านพลังงานที่สำคัญและเป็นทิศทางพลังงานในอนาคตที่จำเป็นของไทย ทั้งก๊าซธรรมชาติเหลว และถ่านหิน   พลังความร่วมมือของแต่ละบริษัทจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ที่อยู่ในไทยและในต่างประเทศได้ทั้งในวันนี้และอนาคต   และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นการแสดงถึงศักยภาพของบริษัทพลังงานและบริษัทไฟฟ้าของไทย ที่สามารถสร้างโครงข่ายพลังงานในระดับชาติ ด้วยความมุ่งมั่นในบทบาทหน้าที่สร้างเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงาน  สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืนด้านพลังงานของสังคมไทยสืบไป

นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ในวันนี้ กลุ่ม ปตท.  ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจจำนวน 3 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 เป็นบันทึกความเข้าใจระหว่าง หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการ LNG Receiving Terminal  ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมถึงเป็นโอกาสในการจัดหาแหล่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ

ฉบับที่ 2 เป็นบันทึกความเข้าใจระหว่าง บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี
โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการลงทุน และแลกเปลี่ยนข้อมูลในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  

ฉบับที่ 3 เป็นบันทึกความเข้าใจระหว่าง  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาโอกาสในการร่วมทุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ โครงการ

โรงไฟฟ้าและสาธารณูปการในตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมีแผนมุ่งเน้นที่จะขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนเป็นหลัก โดยมีการเติบโตร่วมกับพันธมิตรธุรกิจเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ  ความร่วมมือกับ กลุ่ม ปตท. ในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จเบื้องต้น รวมทั้งยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทขององค์กรธุรกิจไทยขนาดใหญ่ที่เป็นต้นแบบในการผนึกกำลังกันเป็น “ทีมไทยแลนด์” ที่ร่วมกันแข่งขันกับผู้เล่นรายใหญ่ในต่างประเทศ การมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเช่นกลุ่ม ปตท.  ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทจะสามารถขับเคลื่อนและเสริมสร้างการความเติบโตของทั้งองค์กรและประเทศชาติได้อย่างแน่นอน   

นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)   กล่าวว่า ในฐานะแกนนำหลักในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้า และสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท.  บริษัทมีความตั้งใจที่จะนำพลังงานไฟฟ้าไทยไปสู่เวทีนานาชาติ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในอาเซียน ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าให้กับประเทศที่ยังต้องการไฟฟ้าอีกมาก เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  โดยที่ผ่านมา ได้เข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอยู่หลายโครงการ  ซึ่งนอกเหนือจากการเข้าไปศึกษาเองแล้ว  ยังมีกลยุทธ์ในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ อย่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อที่จะร่วมกันมองหาโอกาสในการขยายตลาดเข้าไปในต่างประเทศ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นก้าวแรกของแนวทางดังกล่าว

นายพีรฉัตร ปิ่นประยงค์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่ ปตท. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในความร่วมมือของบริษัท ซึ่งเป็นแกนนำหลักของธุรกิจในแต่ละประเภท และโอกาสทางด้านการลงทุนร่วมกันในประเทศที่มีศักยภาพ ประกอบกับความตั้งใจที่จะตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ ในด้านของการเติบโตอย่างยั่งยืนทางด้านพลังงาน  บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด ซึ่งเป็นแกนนำหลักในการพัฒนาธุรกิจด้านถ่านหินของ กลุ่ม ปตท.  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมมือกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง  จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศทางด้านการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้า เพื่อศึกษาถึงโอกาสและความเป็นได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในครั้งนี้ โดยหวังว่า ความร่วมมือนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นของการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทยต่อไป

บริษัทใน กลุ่ม ปตท. และ ราชบุรีโฮลดิ้ง นับได้ว่าเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและไฟฟ้าชั้นนำของประเทศ การลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้ จะเป็นอีกก้าวของความสำเร็จและความร่วมมือทางด้านพลังงานของไทย ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เวทีสากลอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว