EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง กำไร 5,831 ล้านบาทใน 9 เดือนแรก

นนทบุรี- บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รายงาน ผลการดำเนินงาน 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ มีกำไร 5,830.77 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.02 บาท ทั้งนี้รายได้หลักของ บริษัทฯ มาจากค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ร่วมทุน สำหรับปีนี้ บริษัทฯ รับรู้รายได้จากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้าจำนวน 8 โครงการ โครงการแสงอาทิตย์โซล่า เพาเวอร์ 3 โครงการ และโครงการพลังงานลมเวสต์ห้วยบง 2-3

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารสินทรัพย์ ด้วยการกำกับดูแลประสิทธิภาพด้านการผลิตของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่พร้อมจ่ายสูงสุดและจัดการการใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าให้ น้อยลงด้วย ขณะเดียวกันก็เน้นหนักการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนการขายและบริหารของบริษัทฯ ลดลง อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังได้เร่งติดตามการพัฒนาและก่อสร้างโครงการร่วมลงทุนที่มีอยู่ใน ประเทศและต่างประเทศให้ก้าวหน้าตามแผนงาน ซึ่งโครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จและสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ในปี 2557 มี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีเวอล์ดโคเจนเนอเรชั่น และโครงการสงขลาชีวมวล

ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รับรู้รายได้รวม 41,155.84 ล้านบาท ซึ่งรายได้ที่สำคัญมาจากรายได้จากการขายและบริการจำนวน 38,102.32 ล้านบาท รายได้ส่วนแบ่งกำไรกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 909.41 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ และเงินปันผลรับ 354.88 ล้านบาท และ 220.90 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 35,286.33 ล้านบาท สำหรับกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินในรอบ 9 เดือน มีจำนวน 8,274.56 ล้านบาท โดยเป็นต้นทุนการเงิน 1,245.63 ล้านบาท และภาษีเงินได้ 1,159.41 ล้านบาท

นายพงษ์ดิษฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้ การลงทุนแบบซื้อกิจการเข้ามาเสริมในช่วงระหว่างที่การพัฒนาใหม่ยังคงดำเนิน การไม่แล้วเสร็จ เพื่อให้บริษัทฯมีรายได้และกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้การขยายการลงทุนทำได้อย่างต่อเนื่องและมีต้นทุนต่ำ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯ มีกำไรสะสม 39,123.35 ล้านบาท และกระแสเงินสดจำนวน 7,489.45 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนสภาพคล่องและความพร้อมทางการเงินที่สามารถลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ หรือซื้อกิจการได้

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2556 (1 กรกฎาคม-30 กันยายน) บริษัทฯ รับรู้รายได้จำนวน 13,474.52 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,122.19 ล้านบาท


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ส่วนประชาสัมพันธ์
วิวรรณ พยัฆวิเชียร โทรศัพท์ 0 2794 9941
อีเมล์: wiwanp@ratch.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว