EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กรมป่าไม้ – ราชบุรีโฮลดิ้ง – ชุมชนทั่วประเทศ ร่วมเดินหน้าอนุรักษ์ป่าไม้ลดโลกร้อน ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง จังหวัดตาก คว้ารางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2557

กรุงเทพฯ - กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และชุมชนทั่วประเทศ ผนึกกำลังปกป้องป่าไม้และขยายพื้นที่ป่าเพื่อลดโลกร้อน พร้อมประกาศผลประกวดป่าชุมชนตัวอย่างโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2557 ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง จังหวัดตาก ได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และป่าชุมชนบ้านดงป่ายูง จังหวัดนครพนม รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่น ด้าน "การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน" โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ  อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า วิกฤตการณ์โลกร้อนก่อให้เกิดผลกระทบทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน และระบบนิเวศ ในการกู้วิกฤติโลกร้อนนั้น ป่าไม้เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยรักษาความสมดุลให้สภาพภูมิอากาศ เพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน โดยกรมป่าไม้ได้มุ่งเน้นภารกิจในการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดตัดไม้และเผาป่าที่เป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และดำเนินการฟื้นฟูดูแลทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อร่วมกันปกป้อง ดูแลรักษา พัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ในรูปแบบของ “การส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชน” โดยชุมชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเกื้อกูลจากป่าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องการปลูกป่า 3 อย่างได้ประโยชน์ 4 อย่าง มาปฏิบัติอย่างจริงจัง อันเป็นแนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างยั่งยืน

 “กรมป่าไม้สนับสนุนการดำเนินงานอย่างบูรณาการในการบริหารจัดการป่าไม้ทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกองค์กร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมป่าไม้ได้รับการตอบรับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะป่าชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันขึ้นทะเบียนป่าชุมชนกับกรมป่าไม้จำนวน 9,002 แห่ง รวมเป็นพื้นที่ป่าทั่วประเทศประมาณ 3.7 ล้านไร่ นั้น และมีแนวโน้มจะขยายมากขึ้นอันเนื่องมาจาก “โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งการจัดการของป่าชุมชนนับเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานพัฒนาด้านป่าชุมชนทั่วประเทศของกรมป่าไม้และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยสนับสนุนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการจัดตั้งป่าชุมชนของกรมป่าไม้ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนให้ถึง 21,850 แห่ง”

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะองค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบที่ดำเนินงานบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกได้กลายเป็นประเด็นกลยุทธ์ซีเอสอาร์บริษัทฯ ที่ดำเนินการโดยมุ่งเน้นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิด และการรักษาและสร้างแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่ม

“โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อแนวทางการรักษาและสร้างแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการดูแลรักษาผืนป่าในท้องถิ่นให้คงอยู่ สำหรับกิจกรรมประกวดป่าชุมชนมีป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลรวม 978 แห่ง มีพื้นที่ป่ารวมกันมากกว่า 900,000 ไร่ ซึ่งสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดอออกไซด์ได้กว่า 1.8 ล้านตันต่อไร่ต่อปี โดยบริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณแก่ 978 ป่าชุมชนรวมเป็นเงิน 21 ล้านบาทเพื่อใช้ในการดูแลรักษาและพัฒนาผืนป่าให้สมบูรณ์และคงอยู่ต่อไป”

“ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพื่อผลิตไฟฟ้า ได้แก่ พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และพลังงานขยะ โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มกำลังผลิตให้ถึง 500 เมกะวัตต์ เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้ 400,000 ตันภายในปี 2559 จากปัจจุบันที่ดำเนินการได้ 230,000 ตันต่อปี อีกทั้งยังกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินงาน ส่งเสริมชุมชนใช้พลังงานอย่างประหยัดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชนในครัวเรือนมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ การใช้ก๊าซชีวภาพแทนก๊าซหุงต้ม ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโซลาร์โฮมผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศได้อีกทางหนึ่งด้วย” นายพงษ์ดิษฐ กล่าวปิดท้าย     

โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” มุ่งเน้นการอนุรักษ์ป่าไม้ไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำเท่านั้นแต่ยังช่วยลดโลกร้อนด้วย โครงการฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมชุมชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากป่าไม้แบบยั่งยืน กิจกรรมหลักของโครงการ ประกอบด้วย การประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง การจัดสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน และค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม

สำหรับกิจกรรมการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2557 มีป่าชุมชนสมัครเข้าร่วมจำนวน 1,119 แห่งทั่วประเทศ และป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลมีจำนวน 132 แห่ง ผลการประกวดป่าชุมชมตัวอย่าง โครงการคนรักษ์ป่า     ป่ารักชุมชน ประจำปี 2557 มีดังนี้

รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และจะได้รับเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 200,000 บาท ได้แก่

- ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 รางวัลรองชนะเลิศ ซึ่งจะได้รับโล่เกียรติยศ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 100,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

- ป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ หมู่ที่ 9 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

- ป่าชุมชนภูขวาง  ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

- ป่าชุมชนบ้านอ่าวอ้ายยอ  หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลป่าชุมชนดีเด่น ด้าน "การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน" ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 100,000 บาท ได้แก่

- ป่าชุมชนบ้านดงป่ายูง  หมู่ที่ 9 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 63 รางวัล ซึ่งจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 25,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 62 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนการอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 10,000 บาท 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วิวรรณ / ตณัดดา โทร. 0 2794 9941-2

บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด (ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์)
หงสินันท์ / สาธิดา โทร. 0 2252 9871 ,092 264 9889

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว