EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง ตอกย้ำปฏิบัติการลดโลกร้อนครบวงจร ล่าสุด จัดปลูกป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้น และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนเพื่อการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งของสังคมไทย โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และบรรเทาภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 4 ด้าน ได้แก่ 1) การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อสร้างแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนซิงค์ เช่น โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งป่าชุมชน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในป่าชุมชน โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาทิ การปลูกต้นสัก 99,784 ต้น การปลูกต้นไม้ 840,000 ต้นในป่าชุมชน และการแจกจ่ายกล้าไม้ 1,000,000 กล้าแก่ป่าชุมชน 200 หมู่บ้าน 2)การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น โครงการขยายผลพลังงานชุมชน โครงการโซล่าร์โฮม 3) การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต เช่น โครงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายโดยการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือทิ้งจากการผลิตไฟฟ้า ซึ่งสาหร่ายสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าต้นไม้ถึง 9 เท่า โครงการประหยัดพลังงานโรงไฟฟ้าราชบุรี และ 4) การสร้างองค์ความรู้และกระตุ้นความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และพลังงาน เช่น การจัดสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน การจัดค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม การสร้างศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน การสร้างศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อนที่โรงไฟฟ้าราชบุรี

สำหรับโครงการ “ปลูกป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน” ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จ.น่าน เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อสร้างแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนซิงค์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่มีปริมาณลดน้อยลงและมีสภาพเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยชะลอการไหลบ่าของน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง โดยโครงการจะดำเนินการปลูกต้นไม้พื้นถิ่นไม่น้อยกว่า   7 ชนิด อาทิ พญาเสือโคร่ง สนสองใบ สนสามใบ กัลปพฤกษ์ พันธุ์ไม้จำพวกก่อ จำนวน 200,000 ต้น บนพื้นที่ 1,000 ไร่ หรือ 200 ต้นต่อ 1 ไร่ และจะจัดทำแนวกันไฟและสร้างหอดูไฟเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง โดยโครงการมีระยะเวลา 3 ปี (ปี 2557-2559) นับตั้งแต่การปลูก การดูแล และการติดตามประเมินผล ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายอัตราการรอดตายของต้นไม้ไว้ไม่น้อยกว่า 90% และคาดว่าต้นไม้ที่รอดจะเติบโตเป็นแหล่งน้ำและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดโลกร้อนด้วย

“พื้นที่ป่าต้นน้ำปัวเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงคนในภาคเหนือและภาคกลาง หากป่าต้นน้ำถูกทำลายจะทำให้เกิดปัญหาดินถล่มและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการปลูกป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน ขึ้นโดยกิจกรรมแรกของโครงการ คือ กิจกรรมจิตอาสาของบริษัทฯ นำโดยประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมผู้บริหารระดับสูง พนักงาน รวมทั้งชุมชน เยาวชนในพื้นที่ ป่าชุมชนบ้านหนองผุกและป่าชุมชนบ้านเด่นพัฒนาจากตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านที่เข้าร่วมโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนของบริษัทฯ มาร่วมปลูกต้นไม้ชุดแรกของโครงการจำนวน 2,000 ต้น ส่วนต้นไม้จำนวนที่เหลือจะทยอยปลูกจนแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ศกนี้ สำหรับโครงการนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักวิชาการด้านป่าไม้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่ต้องเป็นไม้พื้นถิ่นและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ การปลูกต้องปลูกคละพันธุ์ไม้ให้หลากหลายในพื้นที่เดียวกันและไม่ปลูกแบบจัดแถว และวิธีการติดตามตรวจสอบการเติบโตของต้นไม้ โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

บริษัทฯ เชื่อว่า ภาวะโลกร้อนจะบรรเทาเบาบางลง หากทุกฝ่ายร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าไม้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันบางอย่างบ้าง เช่น ปิดไฟและถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อปิด ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก คัดแยกขยะภายในบ้าน เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์5และสินค้าประเภทฉลากสีเขียวหรือคาร์บอนต่ำ ปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน เป็นต้น สำหรับ บริษัทฯ วางเป้าหมายที่จะไปสู่องค์กรสีเขียว โดยได้พัฒนาปรับปรุงการจัดการพลังงานในกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรณรงค์สร้างความตระหนักให้กับพนักงานด้วย” นายพงษ์ดิษฐ กล่าวในตอนท้าย


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วิวรรณ พยัฆวิเชียร  โทร. 0 2794 9941
อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th

บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด
หงสินันท์/สาธิดา โทร. 0 2252 9871-7 , 092 264 9889
อีเมล์ : hongsinunt.s@abm.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว