EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กรมป่าไม้ และ ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง รับสมัครประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2557

โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” สานต่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนเป็นปีที่ 7 ประกาศรับสมัครป่าชุมชนทั่วประเทศเข้าประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรมป่าไม้ ร่วมกับ ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ได้ดำเนินโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2557” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชนและสนับสนุนการสร้างและขยายเครือข่าย 3 ประสาน คือ ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชุมชนของประเทศ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมของโครงการจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ตามแนวทาง "ป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์" คือ การประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน และการจัดค่ายเยาวชนกล้ายิ้มเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้กับกลุ่มเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมในอนาคต

“การจัดประกวดป่าชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบของป่าชุมชนในการเรียนรู้และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในปีนี้มีกำหนดการเปิดรับสมัครป่าชุมชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 และจะลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตรวจสอบและตัดสินโดยคณะกรรมการพิจารณาตัดสินร่วมของกรมป่าไม้และบริษัทฯ ในระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคม และประกาศผลการประกวดในเดือนกันยายน 2557 สำหรับป่าชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป้ายประกาศเกียรติคุณ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 200,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ 3 รางวัล รางวัลป่าชุมชนดีเด่น ด้าน “การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน” พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนรางวัลละ 100,000 บาท  รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 68 รางวัล พร้อมทุนสนับสนุนรางวัลละ 25,000 บาท และรางวัลชมเชย 68 รางวัล พร้อมทุนสนับสนุนรางวัลละ 10,000 บาท  คิดเป็นรางวัลรวมทั้งสิ้น 141 รางวัล”

ทั้งนี้ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ได้มอบรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศประจำปี 2551-2556 แก่ป่าชุมชนต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้ ป่าชุมชนเขาวง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ป่าชุมชนบ้านทาป่าเปา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ป่าชุมชนบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และป่าชุมชนบ้านดงห้วยเย็น อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยป่าชุมชนทั้ง 6 แห่งนับเป็นป่าชุมชนตัวอย่างที่มีระบบการจัดการและพัฒนาป่าชุมชนที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ป่าชุมชนและผู้สนใจทั่วไป สามารถกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้ในวงกว้างตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ป่าชุมชนที่สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ ที่ “สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ” หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th และเว็บไซต์ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง www.ratch.co.th โดยปิดรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ โทร. 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5639


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วิวรรณ พยัฆวิเชียร โทร. 0 2794 9941-2

บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด
หงสินันท์  / สายทิพย์ โทร. 0 2252 9871

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว