EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง มอบทุนการศึกษา 104 ทุน และโรงเรือนผลิตปุ๋ยและดินอินทรีย์ หนุนเยาวชน "เดินตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง"

จังหวัดสุโขทัย: บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 104 ทุน แก่โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น กว่า  1,243  ทุน  โดยมีนายประยุทธ ธงสุวรรณ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายลือชัย ขูนาคา (ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมในพิธี

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนโรงเรือนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้ "โครงการฝึกวิชาชีพการผลิตปุ๋ยและดินอินทรีย์" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้การผลิตปุ๋ยและดินอินทรีย์จากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ภายในท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ของตน ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนและนักเรียนได้บริโภคผลผลิตทางเกษตรที่ปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังพื้นฐานเยาวชนให้รู้จัก "พึ่งพาตนเอง" ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว