EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง ชวนกันทำดี จัดกิจกรรม “RATCH อาสา ปลูกป่าชายหาด”

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ นำพนักงานจิตอาสากว่า 30 ชีวิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพลิกฟื้นป่าชายหาดผืนสุดท้ายของจ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ภายใต้โครงการ “ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ” ณ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นสถานที่เพาะพันธุ์และวิจัยพันธุ์ไม้นานาชนิด ภายใต้ความดูแลของกรมป่าไม้และถือเป็นป่าชายหาดผืนสุดท้ายของ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในการนี้ พนักงานจิตอาสาได้ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในป่าชายหาดผ่านฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมในป่าชายหาด 200 ต้น และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ท้องทะเลกว่า 30,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายหาด โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ ในการดูแลรักษาต้นกล้าให้เติบโต โดยโครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำรินี้ ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และคาดหวังว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดความเข้าใจและนำมาซึ่งจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติสืบไป

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว