EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง รับโล่เกียรติคุณในงานวันคนพิการ ประจำปี 2557

กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะองค์กรผู้มีอุปการคุณสนับสนุนและช่วยเหลือการจัดงานวันคนพิการ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้หัวข้อ "ด้วยพระบารมี... คนพิการร่วมใจก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

ในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศให้แก่เยาวชนผู้บกพร่องทางสายตาและการได้ยินที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร การนำพนักงานจิตอาสาบริษัทร่วมทำกิจกรรมกับเด็กพิการทางสมอง และการบริจาครถเข็นสำหรับผู้พิการแก่มูลนิธิคนพิการไทย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาขยายขอบเขตการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้ครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและคนพิการยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 

วิวรรณ พยัฆวิเชียร , ตณัดดา โพธิ์พัฒน์พงศ์
โทร. 0 2794 9941-2 อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว