EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง รับโล่ประกาศเกียรติคุณ วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

กรุงเทพฯ - เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ หรือ "โล่พิทักษ์ไพร" จาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์และมีอุปการคุณในการสนับสนุนงานด้านป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมป่าไม้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ

ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และดำเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ "ป่าชุมชน" ที่ช่วยขยายเครือข่ายคนรักษ์ป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสานต่อหลากกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอนซิงค์ให้ประเทศ อาทิ โครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" หรือ โครงการ "กล้ายิ้ม" ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551  โครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการ 1 ล้านกล้าถวายแม่ของแผ่นดิน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี  และโครงการปลูกป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอนฯ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอุทยานแห่งชาติจังหวัดน่าน เป็นต้น

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว