EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

RATCH ส่งเสริมเยาวชนกล้ายิ้ม สร้างชุมชนในฝัน เพื่อสืบสานงานอนุรักษ์ป่าไม้และพลังงานอย่างยั่งยืน

น่าน : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมเยาวชนตระหนักรู้คุณค่าสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างชุมชนในฝัน มุ่งสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และพลังงานอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนอีกหนึ่งพลังสำคัญของชาติที่จะช่วยสานต่อเจตนารมณ์การดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศต่อจากคนรุ่นปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในค่ายเยาวชน   กล้ายิ้ม

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้มจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 8 โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใต้การดำเนินงานโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ที่บริษัทฯ ดำเนินงานร่วมกับกรมป่าไม้ เป้าประสงค์สำคัญของค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม คือการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้และพลังงาน รวมถึงการใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า ประหยัด และยั่งยืนด้วยการเน้นการเรียนรู้แบบ "เพลิน" (Play and Learn) ซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยการมีส่วนร่วมระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ  วิกฤตการณ์โลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก พลังงานและการจัดการขยะที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ

ความพิเศษของค่ายเยาวชนในครั้งนี้คือ มีการนำกลุ่มเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บอกเล่าเรื่องราวให้เยาวชนนักอนุรักษ์รุ่นถัดไปได้เห็นเป็นรูปธรรม รวมถึงยังได้เรียนรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำกลับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ เยาวชนยังได้ร่วม "กิจกรรมระดมสมอง" ที่ได้ร่วมกันวาดภาพชุมชนในฝันที่เปี่ยมสุขจากการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน อันเป็นต้นแบบในการนำกลับไปพัฒนาชุมชนของตนต่อไป

ในปี 2558 บริษัทฯ จัด "ค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม" ขึ้น 2 ครั้ง ได้แก่ ค่ายเยาวชนภาคกลางและภาคตะวันออก ในเดือนเมษายน ที่จังหวัดเพชรบุรี และค่ายเยาวชนภาคเหนือในเดือนพฤษภาคม ที่จังหวัดน่าน การจัดค่ายเยาวชนตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างเมล็ดพันธุ์ "กล้ายิ้ม" รุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักษ์ป่าและตระหนักรู้คุณค่าพลังงานรวมทั้งสิ้น 1,403 คน นับเป็นกิจกรรม CSR ที่ตอบสนองภารกิจของบริษัทฯ ตามความมุ่งมั่นในการร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกอย่างยั่งยืน

รูปภาพประกอบ


คุณบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ คอยแนะแนวเด็กๆระหว่างทำกิจกรรม


ฐานคนพฤกษศาสตร์ จินตนาการถึงต้นไม้ในฝัน ช่วยชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของต้นไม้ทางอ้อม


ฐานนักสืบสายน้ำ เรียนรู้การวัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าจากสายน้ำ


กิจกรรมระดมสมอง วาดภาพสิ่งที่ได้เรียนรู้จากค่ายและอธิบายถึงสิ่งจะนำไปต่อยอดในชุมชนของตน

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว