EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการเผยแพร่ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้รับ..ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

กรุงเทพ: เมื่อเร็วๆนี้ นายประยุทธ ธงสุวรรณ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จำนวน 400,000 บาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดทำชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยได้รับความร่วมมือทางด้านวิชาการตรวจทานความเหมาะสมของเนื้อหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้ครูสามารถนำชุดกิจกรรมฯ ไปประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เด็กและเยาวชนให้ เข้าใจถึงสาเหตุการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ พายุ อุทกภัย ภัยแล้ง และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฯลฯ    ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

ทั้งนี้ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยจึงได้เชิญหน่วยงานเครือข่ายจำนวน ๕ แห่ง เข้าร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดพิมพ์  และเผยแพร่ ชุดกิจกรรมฯ ดังกล่าวไปยังโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด รวมทั้ง บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว