EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้งจับมือสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการ “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” มุ่งเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรี ให้เป็นพลังสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง

กรุงเทพฯ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จับมือ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มุ่งมั่นเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น และของประเทศ เป็นตัวอย่างธุรกิจที่สร้างการเติบโต ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยการส่งเสริมสนับสนุน “ป่าชุมชน” ให้เป็นกลไกสร้างความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่ผืนป่าของประเทศ  บริษัทฯ มีกิจกรรมต่อเนื่องปลุกจิตสำนึก ส่งเสริมการเรียนรู้ ขยายเครือข่ายการดูแลรักษาและการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลาดำเนินงานในพื้นที่ได้พบว่า มีสตรีเป็นจำนวนมากที่มีบทบาททั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในทุกความสำเร็จของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แต่ก็ยังมีโอกาสไม่มากนักที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังขาดความรู้และทักษะในการจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  และที่สำคัญบทบาทและผลงานของท่านเหล่านั้น  ยังไม่เป็นที่รับรู้ของสังคม มากนัก  ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้มีแนวคิดที่จะร่วมเสริมสร้างบทบาทและเพิ่มพูนศักยภาพของสตรีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและเห็นเป็นรูปธรรม  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า โครงการ ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม จะช่วยกระตุ้นสังคมให้เห็นความสำคัญ และเป็นแรงหนุนเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทและใช้ศักยภาพเป็นพลังสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น และของประเทศ อย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  กล่าวว่า สตรีมีความใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านอาหารและน้ำสำหรับใช้สอยในครัวเรือนและใช้ในการเกษตร  การผลิตสินค้าจากฐานทรัพยากรเพื่อเกื้อกูลรายได้ให้กับครอบครัว นอกจากนี้ สตรียังมีบทบาทไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ชาย  ในการปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ อย่างเช่น เป็นกรรมการดูแลจัดการกองทุนอนุรักษ์  ช่วยจดบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรฯ  การทำเกษตรปลอดสารเคมี  จัดเตรียมเสบียงอาหารสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  และการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  แต่ต้องยอมรับว่าบทบาทสตรีในการร่วมวางแผนและตัดสินใจยังมีไม่มากนัก  ซึ่งพวกเราจะต้องร่วมกันสร้างศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้กับสตรีให้มากขึ้น  ในขณะที่สตรีเองก็มีศักยภาพตามธรรมชาติอยู่แล้ว โดยเฉพาะด้านความละเอียดรอบคอบและความอ่อนโยน  สิ่งนี้นับเป็นจุดแข็งในการคิด วิเคราะห์ และวางแผน  หากสตรีได้รับการสริมสร้างองค์ความรู้อย่างรอบด้าน  รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรฯ ซึ่งนับวันจะยิ่งมีมากขึ้น

โครงการ “ภุมรี พลังสตรี พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม”  เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ปลายปี 2557 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2561 เพื่อเสริมสร้างบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น และของประเทศ ภายใต้ชื่อ ภุมรี ที่โครงการใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงสตรี หมายถึง ผึ้ง  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติ  และเป็นสัตว์สังคมที่มีการจัดระเบียบความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ  มีการทำงานเป็นทีมและแบ่งหน้าที่กันทำ มีความขยันขันแข็ง  ซื่อสัตย์  เคร่งครัดในหน้าที่  เป็นระเบียบ และสร้างพลังด้วยสามัคคี

กิจกรรมหลักของโครงการฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างบทบาทและศักยภาพสตรีในพื้นที่เป้าหมาย ในอำเภอเชียงกลาง  และอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน รวม 12 หมู่บ้าน  ในประเด็นที่สำคัญ 3 ประการ คือ  การจัดการทรัพยากรป่าไม้  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ผลงานและส่งเสริมบทบาทสตรี สู่สังคม ผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายอาทิ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานและแนวปฏิบัติที่ดี  การจัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโอกาสต่างๆ รวมถึงการประกวดสื่อหนังสั้นเรื่องราวแนวปฏิบัติที่ดีของสตรีเพื่อร่วมสะท้อนและเผยแพร่เรื่องราวดีๆ กระตุ้นให้สังคมได้รับทราบและตระหนักถึงบทบาทของสตรีที่เป็นพลังในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างพลังเปลี่ยนแปลง และเสริมพลังสตรีได้  โดยสามารถร่วมส่งผลงานชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 - 31 ตุลาคม 2558 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม www.tei.or.th หรือ www.ratch.co.th หรือ www.facebook.com/ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว