EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง - กรมป่าไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดทำ “โครงการ ๑ ล้านกล้าถวายแม่ของแผ่นดิน” และ “หนังสือพรรณไม้ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน”

โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยบริษัทฯได้สนับสนุนงบประมาณ 4.3 ล้านบาท ในการสนับสนุนการเพาะชำกล้าไม้โดยกรมป่าไม้จำนวน 1 ล้านกล้า เพื่อแจกจ่ายให้แก่ป่าชุมชนจำนวน 200 หมู่บ้าน ใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี สระบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี นำไปปลูกเพิ่มและเสริมในพื้นที่ป่าชุมชนของตนเอง ซึ่งทั้ง 1 ล้านกล้าจะใช้พื้นที่ในการปลูกรวมประมาณ 5,000ไร่ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้ป่ายืนต้น ประเภทพืชอาหาร พืชสมุนไพร และไม้ใช้สอยที่สำคัญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูกเป็นหลัก

ในโอกาสเดียวกันนี้ บริษัทฯ และกรมป่าไม้ ได้เปิดตัว “หนังสือพรรณไม้ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดพิมพ์ขึ้นจำนวน 10,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายไปยังป่าชุมชนและโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านพืชพรรณให้แก่ชุมชนผู้ดูแลป่าไม้ ตลอดจนเป็นสื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าทางวิชาการด้านพรรณไม้ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วประเทศ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
ส่วนประชาสัมพันธ์
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วิวรรณ พยัฆวิเชียร, ตนัดดา โพธิ์พัฒนพงศ์
โทร. 0 2794 9941-2  อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว