EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง- กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เดินหน้าโครงการ “การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ” ปีที่ 3 เสริมหนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สปป.ลาว

เวียงจันทน์-สปป.ลาว: บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาวโดยท่านหนูพัน อุดสา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว และนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ได้ร่วมกันมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ปีสุดท้ายที่สำเร็จการฝึกปฏิบัติด้านไฟฟ้ากำลัง การเชื่อมโลหะ และเครื่องกลโรงงงาน จำนวน 61 คน จากวิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา และโรงเรียนเทคนิคลาว-เยอรมัน ซึ่งนับเป็นนักเรียนชุดแรกของโครงการ “การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ” ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะอย่างเข้มข้นจากห้องปฏิบัติการต้นแบบของโครงการฯ ได้แก่ ด้านไฟฟ้ากำลังที่วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา ด้านการเชื่อมโลหะที่โรงเรียนเทคนิคลาว-เยอรมัน และด้านเครื่องกลโรงงานที่วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก

โอกาสเดียวกันนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อพิจารณาแผนงานและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในปีที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการแบบเข้มข้นแก่นักเรียนระดับปวส. ปีสุดท้าย จำนวน 120 คน เพื่อให้สามารถไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระได้ การให้ทุนการศึกษาแก่ครูอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติจำนวน 10 ทุน และการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านไฟฟ้าควบคุม เชื่อมโลหะ และเครื่องกลโรงงาน แก่วิทยาลัยเทคนิคอีก 3 แห่งในแขวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง และไซยะบุรี

โครงการ "การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ" เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554-2558)และถือเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป. ลาว โครงการนี้ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ให้เป็นต้นแบบของการดำเนินงานด้านซีเอสอาร์สำหรับภาคเอกชนในสปป. ลาว ด้วย

ภาพประกอบข่าว

1) ท่านหนูพัน อุดสา (ที่2 จากขวา) อธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว และนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร (ที่2 จากซ้าย) มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจำนวน 61 คน ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติการแบบเข้มข้น

2) นักเรียนปวส.ปีสุดท้ายจากวิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก และโรงเรียนเทคนิคลาว-เยอรมัน ที่สำเร็จการฝึกอบรมแบบเข้มข้นจากโครงการฯ ซึ่งพร้อมแล้วที่จะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติต่อไป

3) การฝึกปฏิบัติเข้มด้านเชื่อมโลหะในโรงเรียนเทคนิคลาว-เยอรมัน และการใกอบรมด้านไฟฟ้ากำลังในวิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา


ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ส่วนประชาสัมพันธ์
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วิวรรณ พยัฆวิเชียร
โทร. 0 2794 9941-4 อีเมล์: wiwanp@ratch.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว