EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กรมป่าไม้ - ราชบุรีโฮลดิ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจัดทำ “หนังสือพรรณไม้ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน” และโครงการ “๑ ล้านกล้าถวายแม่ของแผ่นดิน”สืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ป่า ให้ป่าอยู่กับคน คนอยู่กับป่าได้ โดยไม่ทำลาย

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่บริษัทฯ อาสาเข้าไปร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อช่วยขับเคลื่อนแนวคิดป่าชุมชนให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมสูงสุด ด้วยเล็งเห็นว่าหากป่าชุมชนขยายตัวมากขึ้นพื้นที่ป่าของประเทศก็จะยังคงอยู่ได้ยาวนาน เพราะชุมชนอาศัยป่าเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จึงมีจิตสำนึกหวงแหนและสามารถดูแลปกป้องป่าจากการบุกรุกทำลายได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของประเทศจึงได้เดินหน้าส่งเสริมสนับสนุนป่าชุมชนในทุกภูมิภาคของประเทศผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ป่ายั่งยืน ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าทั้งทางตรงและทางอ้อมในที่สุด          

“บริษัทฯ ตระหนักถึงอันตรายจากสภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศแปรปรวนจนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและในอนาคตคาดว่าผลกระทบจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้ร่วมกับกรมป่าไม้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะป่าชุมชนมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของเนื้อไม้ ทั้งนี้ โครงการ ๑ ล้านกล้าถวายแม่ของแผ่นดิน เป็นอีกความพยายามในการเพิ่มจำนวนต้นไม้ที่เป็นพืชอาหาร พืชสมุนไพร และไม้ใช้สอยในป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างสมดุลระบบนิเวศเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้งด้วย” นางบุญทิวา กล่าว

“โครงการ ๑ ล้านกล้า ถวายแม่ของแผ่นดิน” มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยบริษัทฯจะใช้งบประมาณ ๔.๓ ล้านบาท สนับสนุนการเพาะชำกล้าไม้โดยกรมป่าไม้จำนวน ๑ ล้านกล้า เพื่อแจกจ่ายแก่ป่าชุมชน ๒๐๐ หมู่บ้านใน ๕ จังหวัด คือ อุบลราชธานี สระบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี นำไปปลูกเพิ่มและเสริมในพื้นที่ป่าชุมชนของตนเอง ซึ่งทั้ง ๑ ล้านกล้าจะใช้พื้นที่ในการปลูกรวมประมาณ 5,000 ไร่ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้ป่ายืนต้น ประเภทพืชอาหาร พืชสมุนไพร และไม้ใช้สอยที่สำคัญ ซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก เป็นหลัก

โอกาสเดียวกันนี้ บริษัทฯ และกรมป่าไม้ ได้จัดทำ “หนังสือพรรณไม้ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ในป่าชุมชนทั่วประเทศ ตลอดจนประโยชน์ของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่ชุมชนนำมาใช้ในการดำรงชีวิตจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าที่มีการสืบทอดกันมาชั่วลูกชั่วหลาน

“ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่นำมาใช้ทำอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งศาสตร์ในการใช้ประโยชน์จากป่าไม้นับเป็นความรู้ที่มีคุณค่าและสมควรถ่ายทอดให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชุมชนและสังคม พร้อมทั้งสืบสานให้คงอยู่ต่อไป การจัดทำหนังสือดังกล่าวได้รวบรวมพันธุ์ไม้ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนที่พบมากในป่าชุมชนจำนวน 150 ชนิด ได้แก่ กระโดน ทุเรียนเทศ เทพทาโร กระบก เท้ายายม่อม มะมุด นางแลว เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านจะได้ทราบลักษณะทางพฤษศาสตร์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด การขยายพันธุ์ ตลอดจนการใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้ต่าง ๆ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นสื่อที่ช่วยเผยแพร่ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของป่า รวมทั้งเข้าใจวิถีการพึ่งพิงซึ่งกันและกันระหว่างคนกับป่าที่สืบทอดกันมายาวนาน” นางบุญทิวา กล่าวสรุป

สำหรับ “หนังสือพรรณไม้ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดพิมพ์จำนวน 10,000 เล่มเพื่อแจกจ่ายให้ป่าชุมชนและ โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและการค้นคว้าทางวิชาการด้านพรรณไม้ อันจะช่วยสืบสานองค์ความรู้ด้านพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของชาติให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ส่วนประชาสัมพันธ์
วิวรรณ พยัฆวิเชียร
โทร. 0 2794 9941
อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว