EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ค่ายเยาวชนกล้ายิ้มภาคเหนือ เรียนรู้รักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม

น่าน/กรุงเทพฯ - วันที่ 2 พฤษภาคม 2556: บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้มภาคเหนือ โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2556 ที่ป่าชุมชนบ้านหนองผุก จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านเยาวชนคนรักษ์ป่า มุ่งเน้นให้เยาวชนเรียนรู้และสัมผัสป่าชุมชนและธรรมชาติ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าเพื่อสืบทอดการบริหารจัดการป่าชุมชนในอนาคต

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ และกรมป่าไม้ ได้ดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้มมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงการดำเนินงานในระยะที่ 2 (ปี 2556-2560) มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถึง 978 คน ครั้งนี้เป็นค่ายที่ 13  ที่เยาวชนจากป่าชุมชนภาคเหนือจะได้มาร่วมกันเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า กิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของเยาวชนให้เกิดความรัก หวงแหน และรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันดูแลรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งเรียนรู้การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด เยาวชนคนค่ายกล้ายิ้มเป็นความหวังและกำลังสำคัญที่จะช่วยขยายแนวคิดการอนุรักษ์ป่าสู่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง ตลอดจนสืบทอดการพัฒนา ดูแล รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่าของประเทศให้คงอยู่เป็นสมบัติของคนรุ่นต่อไป

ค่ายเยาวชนกล้ายิ้มภาคเหนือครั้งนี้ ได้คัดเลือกตัวแทนเยาวชนจาก  10 จังหวัดในภาคเหนือ คือ น่าน แพร่ ตาก สุโขทัย อุตรดิต ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา และเชียงราย ที่มีอายุระหว่าง 13-15 ปี จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้เลือกป่าชุมชนบ้านหนองผุก ที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดป่าชุมชนด้านเยาวชนคนรักษ์ป่า ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนและธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การให้ความรู้เชิงวิชาการ กิจกรรมภาคปฏิบัติ และการระดมสมอง อาทิ กิจกรรม “เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนของป่าชุมชน” กิจกรรม “เรียนรู้สู่โลกร้อน” กิจกรรม "เยาวชนกล้ายิ้ม สร้างสวนสมุนไพร" กิจกรรม “อนาคตของป่าชุมชน" เป็นต้น

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร กล่าวว่า ““ค่ายเยาวชนกล้ายิ้มมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการทางความคิดแบบบูรณาการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักและห่วงใยในสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ป่าไม้และพลังงานในปัจจุบัน กิจกรรมปีนี้ ได้ปรับกระบวนการค่ายด้วยการนำกระบวนการ AIC มาใช้สร้างและกระตุ้นความคิดของเยาวชน ซึ่งได้นำไปใช้ในค่ายเยาวชนกล้ายิ้มภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นครั้งแรก เยาวชนมีการตอบรับดี เห็นได้จากสิ่งที่เยาวชนนำเสนอในการระดมความคิด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เขาเริ่มซึมซับจิตสำนึกการอนุรักษ์ที่เราพยายามปลูกฝังผ่านกิจกรรมต่าง ๆ   เช่น การระดมความคิดในหัวข้อ  "อนาคตของป่าชุมชน"   ได้ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักคิด รู้จักสังเกตป่าชุมชนของตนและป่าชุมชนที่ไปศึกษาดูงาน รู้จักเก็บประสบการณ์และสิ่งที่พบเห็นมาต่อยอดวางแผนป่าชุมชนของตนในอนาคตข้างหน้า อะไรที่ดีอยู่แล้วก็พัฒนาให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นได้ ส่วนที่ยังขาดก็นำสิ่งดี ๆ  ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า กระบวนการนี้จะสามารถกระกระตุ้นความคิด จิตสำนึกของเยาวชนให้ตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานมากยิ่งขึ้น”  

กระบวนการระดมความคิดแบบ AIC (Appreciation-Influence-Control) เป็นการรวมพลังปัญญาและพลังสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมอย่างเป็นประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู้เข้ากิจกรรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจำกัด และศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ภายใต้กระบวนการนี้ แบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
o เตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการ  เป็นการเตรียมความพร้อม ด้วยการเปิดใจสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนรอบข้าง และกล้าแสดงออก
o ป่าชุมชนในมุมมองของ (ฉัน) เยาวชนกล้ายิ้ม สร้างองค์ความรู้จากการร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานป่าชุมชนกรณีศึกษา
o ป่าชุมชนของ(ฉัน)ในปัจจุบัน (ในมุมมองของเยาวชน) วิเคราะห์สภาพป่าชุมชนของตนในปัจจุบันทั้งด้านบวกและลบตามความคิดเห็นของเยาวชน
o ป่าชุมชนในฝัน  สร้างจินตนาการทางความคิดป่าชุมชนในอุดมคติของเยาวชน
o แผนพัฒนาป่าชุมชนในอนาคต เป็นการสร้างแผนพัฒนาป่าชุมชนเพื่อไปสู่เป้าหมายป่าชุมชนในอุดมคติ
o จัดทำรายละเอียดแผนพัฒนาป่าชุมชนในอนาคต เป็นการฝึกปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดแผนพัฒนาป่าชุมนในอนาคต
o สรุปผล สรุปบทเรียนและการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้ทำผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในค่าย

กิจกรรมค่ายเยาวชนภาคเหนือได้เลือกป่าชุมชนบ้านหนองผุก จังหวัดน่าน เป็นที่ศึกษาดูงาน ป่าชุมชนแห่งนี้เป็นป่าชุมชนที่ได้รับรางวัล “เยาวชนคนรักษ์ป่า” ประจำปี 2554 ของโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เนื่องจากให้ความสำคัญกับการพัฒนาบทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยกลุ่มเยาวชนคนรักษ์ป่าของป่าชุมชนบ้านหนองผุก หรือกลุ่มเยาวชน “ละอ่อนฮักป่า” มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบและมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างคนรุ่นใหม่มาสืบทอดเจตนารมณ์การดูแลรักษาป่าชุมชนต่อจากคนรุ่นปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่า ป่าจะได้รับการปกป้องดูแลรักษาต่อไปในอนาคต” นางบุญทิวา กล่าวโดยสรุป


สื่อมวลชนสัมพันธ์
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 
วิวรรณ พยัฆวิเชียร
โทร. 0 2794 9941
อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th

บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด
หงสินันท์ / จิตติมา / สาธิดา
โทร. 0 2252 9871
อีเมล์ : hongsinunt.s@abm.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว