EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าทุ่งกังหันลม กำลังผลิต 207 เมกะวัตต์

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งสองโครงการในสัดส่วนร้อยละ20 แต่ละโครงการประกอบด้วยกังหันลมผลิตไฟฟ้าจำนวน 45 ต้น กำลังการผลิตต้นละ 2.3 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 103.5 เมกะวัตต์ แต่ละโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) กับ กฟผ. ระยะเวลา 25 ปี และยังได้รับเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จำนวน 3.50 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา 10 ปี ขณะนี้ทั้งสองโครงการได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้ว คาดว่าจะสามารถลดการนำเข้าน้ำมันเตาเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ 96.4 ล้านลิตรต่อปี และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ถึง 270,176 ตันต่อปี  ซึ่งสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้าได้เป็นผลสำเร็จ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ส่วนประชาสัมพันธ์
วิวรรณ พยัฆวิเชียร, นวลนาง ชงัดเวช
โทร. 0 2794 9941, 0 2794 9944
อีเมล์: wiwanp@ratch.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว