EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กรมป่าไม้ - ราชบุรีโฮลดิ้ง เปิด“ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา” มุ่งหวังขยายผลแนวคิดป่าชุมชนสร้างปราการรักษาผืนป่าของประเทศ

โครงการ “ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา” จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ กรมป่าไม้และบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา ตำบลอูบมุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2553 และเป็นป่าต้นน้ำของจังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนฯ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางการพัฒนาป่าชุมชนและแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานให้กับชุมชนอื่นๆ นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของไทย มีเจตนาแน่วแน่ที่จะปกป้องรักษาป่าให้เป็นปอดของประเทศ เป็นแหล่งฟอกอากาศบริสุทธิ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคม บริษัทฯ เห็นว่าเจตนารมณ์ของกรมป่าไม้ที่มุ่งมั่นส่งเสริมป่าชุมชน เป็นวิถีทางที่ถูกต้องที่จะรักษาผืนป่าให้คงอยู่ จึงเสนอตัวเข้ามาร่วมขับเคลื่อนแนวคิดนี้กับกรมป่าไม้ ภายใต้โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชน เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฯ มุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือช่วยขยายผลการพัฒนาและจัดการด้านป่าชุมชน จากชุมชนกลายเป็นเครือข่ายครอบคลุมและเชื่อมโยงกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นับเป็นปราการที่แข็งแกร่งสามารถป้องกันและรักษาผืนป่าของประเทศไว้ได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

“บริษัทฯ ดีใจที่ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพาเกิดจากความต้องการของพี่น้องในชุมชน ที่ตั้งใจจะใช้อาคารหลังนี้เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้และส่งต่อจิตสำนึกอนุรักษ์ให้แก่ทุกคนในชุมชนและผู้มาเยือน ทำให้ศูนย์แห่งนี้เป็นเสมือนสัญญลักษณ์ที่แสดงเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วน และทุกคนในชุมชนที่ยืนหยัดร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ของประเทศให้ยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลาน ความสำเร็จของโครงการนี้มาจากความร่วมมืออย่างดียิ่งของกรมป่าไม้ และชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสร้างศูนย์กลางสำหรับถ่ายทอดและขยายผลแนวคิดป่าชุมชนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนอื่นๆเกิดความตื่นตัวในการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสามารถเพิ่มจำนวนป่าชุมชนแบบทวีคูณให้กับสังคม” นายนพพล กล่าวปิดท้าย
      
ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา นับเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีความร่วมมือของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มาบริหารจัดการป่าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างเครือข่ายชุมชน จนทำให้สามารถรักษาฟื้นฟูผืนป่าแห่งนี้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ลักษณะป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา  เป็นป่าเต็งรังธรรมชาติที่มีคุณค่า มีพรรณไม้นานาชนิดทั้งต้นไม้ใหญ่  เช่น  ต้นกระบก  ต้อก่อ  ต้นมะกอกเหลี่ยม  อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชสมุนไพรนานาชนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอยู่เป็นจำนวนมาก  เช่น  หนอนตายอยาก  กระชายป่า  กระเจียว  โดยเฉพาะดอกกระเจียวประทุมาสีชมพูที่ออกดอกบานสะพรั่งเต็มพื้นป่าในฤดูฝนต้นฤดูหนาว  นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ทั่วไป  เช่น กระรอก  กระต่ายป่า  กระแต  บ่าง  ที่สำคัญ ยังมีโปร่งนกเป้า (นกเป้าลงมากินดินในฤดูแล้ง) น้ำตกบะอ่าง  ต้นข่อยหินที่ออกดอกขาวสะพรั่งเต็มลานหิน มีถ้ำจันใด (ลักษณะเป็นชง่อนหินขนาดใหญ่) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าสนใจ สำหรับศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ประกอบด้วย

อาคารศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนฯ เพื่อจัดแสดงข้อมูลและผลงานของชุมชนทางด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งเป็นเวทีประชุมเพื่อการศึกษาและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 2 วงรอบ ได้แก่ วงรอบ 500 เมตรและวงรอบ 1000-1500 เมตร เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิด พร้อมปลูกจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับป่าแบบพึ่งพาอาศัยกันได้

เรือนเพาะชำกล้าไม้ เพื่อการเพาะขยายพันธุ์ไม้ในพื้นที่ และสามารถเป็นแหล่งเก็บกล้าพันธุ์ไม้จำนวน 20,000 ต้น อาทิ หวาย หมากเม่า ผักหวาน ประดู่ ยางนา แดง เป็นต้น สำหรับการปลูกเสริมป่าและแจกจ่ายแก่บุคคลทั่วไป
แปลงรวบรวมพืชสมุนไพร เพื่อการรวบรวมพืชสมุนไพรในพื้นที่มิให้สูญหาย อาทิ ม้ากระทืบโรง กำลังเสือโคร่ง ย่านางแดง เครือหมาน้อย เป็นต้น  โดยเป็นแหล่งการศึกษาทางวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของชุมชน และเป็นแหล่งขยายพันธุ์


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 
วิวรรณ พยัฆวิเชียร
โทร. 0 2794 9941-4
อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว