EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กรมป่าไม้จับมือราชบุรีโฮลดิ้ง รณรงค์ปลูกไม้มงคลในสถาบันการศึกษาและศาสนสถาน 84 แห่งทั่วประเทศ ในโครงการ “ป่าในเมืองเพื่อการศึกษา ‘กล้ายิ้ม’

นายชลธิศ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ได้ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดพิธีปิดโครงการ “ป่าในเมืองเพื่อการศึกษา ‘กล้ายิ้ม’ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 ขณะนี้ โครงการได้ดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ สามารถจัดทำแปลงเพาะพันธุ์ไม้ขนาดเนื้อที่แปลงละ 5-8 ไร่ ครบรวมทั้งสิ้น 84 แห่งในสถาบันการศึกษาและศาสนสถานทั่วประเทศ บนความร่วมมือแบบสามประสาน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน คือ คณะครูและนักเรียน และสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาและ ศาสนสถานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ สำหรับพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่นำมาปลูกในโครงการฯ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ๗๖ จังหวัด พันธุ์ไม้มงคลประจำวันเกิด พันธุ์ไม้พื้นเมืองไม้ประจำถิ่น พันธุ์ไม้ดอกหอม พันธุ์ไม้ป่ากินได้  และพันธุ์ไม้ในวรรณคดีและในพุทธประวัติ ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ดังนั้น แปลงเพาะพันธุ์ไม้ในโครงการฯ จึงเป็นสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าธรรมชาติให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปในชุมชน รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าไม้ให้แก่เยาวชนชาวไทย

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการป่าในเมืองเพื่อการศึกษากล้ายิ้ม’ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้และบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้น "การปลูกป่าในใจคน" โดยใช้โรงเรียนและวัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมให้เกิดแหล่งศึกษาด้านพฤกษศาสตร์แก่เยาวชนและชุมชน จากการรวบรวมพันธุ์ไม้มงคลต่างๆพร้อมป้ายสื่อความหมาย รวมทั้งมีการจัดทำบทเรียนที่ง่ายแก่การเข้าใจ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้าและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง รวมถึงศาสนิกชนโดยทั่วไป ได้มีโอกาสสัมผัสพันธุ์ไม้หายากอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ร่วมกันปลูก ช่วยกันดูแลรักษาจนพันธุ์ไม้เหล่านี้เติบใหญ่ อันเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการเพื่อกระตุ้นความผูกพันระหว่างคนกับต้นไม้อย่างแท้จริง ตลอดจนเป็นการช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น  บริษัทฯ จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยปลูกจิตสำนึกและขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ป่าและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสืบทอดและสานต่อแนวคิดในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-จบ-


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วิวรรณ พยัฆวิเชียร 
โทร. 0 2794 9941-3
อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว