EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

‘หัวใจสายน้ำ’ คว้ารางวัลหนังสั้นชนะเลิศส่งเสริมบทบาทสตรีรักษ์สิ่งแวดล้อม ในโครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ -‘หัวใจสายน้ำ’ ผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์สั้น ในโครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ของ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยโดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล

”โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับภาครัฐและประชาสังคมต่างๆ รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพสตรีในชุมชนให้เข้มแข็ง และเผยแพร่ผลงานของสตรีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น สำหรับการประกวดภาพยนตร์สั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฯ ที่มุ่งเน้นเผยแพร่ผลงานและคุณูปการของสตรีในชุมชนต่างๆ ที่มีบทบาทโดดเด่นในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองของบุคคลภายนอกโดยถ่ายทอดผ่านภาพและเสียง ภายใต้แนวคิด “แบบอย่างความดีของสตรีที่มีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

นายรัมย์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ ภายใต้หลักการสำคัญ 3 ประการ คือ หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นมีความเป็นธรรม หลักการมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การจัดการที่สามารถสนองตอบความต้องการและสอดคล้องกับวิถีของชุมชนอันจะนำมาซึ่งความรู้สึกเป็นเจ้าของและการยอมรับของชุมชน และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เน้นการจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แบบดุลยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับการประกวดภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้ได้สะท้อนถึงศักยภาพของสตรีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลงานเชิงประจักษ์ และสามารถเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบที่ทุกคนในสังคมควรยกย่องและเดินตามแนวทางดังกล่าวด้วย

ที่จะใกล้ชิดกับครอบครัวอันเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคม จึงเป็นกำลังหลักในการบ่มเพาะและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโครงการภุมรีฯ ได้เล็งเห็นว่า หากมีการส่งเสริมและสร้างการยอมรับในวงกว้างให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผืนดิน ป่า น้ำ การจัดการขยะและของเสีย รวมถึงทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนของตนให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น จะทำให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนและสร้างชุมชนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วย ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ได้รับรางวัลทุกท่านที่ร่วมถ่ายทอดพลังสตรีให้สังคมได้รับรู้ และตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผมเชื่อว่า ภาพยนตร์สั้นทุกเรื่องจากโครงการนี้จะสามารถจุดประกายให้สังคมหันมาให้ความสำคัญด้านความเท่าเทียมและสนับสนุนให้สตรีเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในทุกระดับ อีกทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น” นายรัมย์กล่าวปิดท้าย

ผลงานภาพยนตร์สั้น ‘หัวใจสายน้ำ’ ถ่ายทอดโดยทีมหัวใจสายน้ำ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับนักเรียนนักศึกษา เป็นการเล่าเรื่องราวของป้าฝั่น มีคำ สตรีผู้ที่รักถิ่นฐานทำกินในบ้านท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ที่สังเกตธรรมชาติของเต่าที่ไม่ย่อท้อต่อการหาแหล่งน้ำ แล้วลุกขึ้นนำชาวบ้านทำโครงการแก้มลิงเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งที่มีความขาดแคลนอย่างยิ่ง  โครงการของเธอประสบความสำเร็จได้รับการสนับสนุนจากทางราชการเป็นอย่างดี และชุมชนให้การยอมรับทำให้เธอได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อเนื่องถึงสองสมัยในเวลาต่อมา

 

การประกวดภาพยนตร์สั้นปี 2558 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 79 เรื่อง โดยมี 9 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับรางวัล ดังนี้  

ระดับรางวัล

ประเภทนักเรียนนักศึกษา

ประเภทประชาชนทั่วไป

ชนะเลิศ

หัวใจสายน้ำ

โดยทีมหัวใจสายน้ำ

จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน

รองชนะเลิศอันดับ 1

สตรี...รีไซเคิล

โดยทีม 3 G

ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน

รองชนะเลิศอันดับ 2

สวนของป้ารดา

โดย Lomorainbow Production

ไม่มีผลงานผ่านเกณฑ์การตัดสิน

รางวัลชมเชย

รัตนดา ภุมรีป่าแห่งตะนาวศรี

โดย ICC อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สตรีผู้คืนชีวิตสัตว์ป่า

โดยทีมรักโลก

รางวัลชมเชย

ป้าฉลวย

โดยโรงเรียนรุ่งอรุณ

ยายผมชื่อบุญเรือง

โดยทีม ARABE (อาราเบ้)

รางวัลชมเชย

ครูกองขยะ

โดยทีมสตรีเขียวขาว

ผักลอยฟ้า

โดยทีมคั้นกะทิ

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชยจะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท 50,000 บาท 30,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว