EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้งมอบทุนการศึกษาและห้องปฏิบัติการต้นแบบแก่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ในโครงการ Education for Career Empowerment

เวียงจันทน์-สปป.ลาว:  รศ. ดร. กองสี แสงมะนี(ขวาแถวหลัง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว  และนายนพพล มิลินทางกูร (ซ้ายแถวหลัง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุนและห้องปฏิบัติการต้นแบบ 3 ห้อง

ในโครงการ "การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ" แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษา สปป. ลาว ณ โรงเรียนเทคนิค ลาว-เยอรมัน เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ "การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ" เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะเอกชนไทยรายแรกกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ตอบสนองยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของประเทศที่ต้องการยกระดับการศึกษาและทักษะฝีมือของนักเรียนอาชีวะให้สามารถรองรับตลาดแรงงานสปป.ลาวในอนาคต การดำเนินงานโครงการในช่วงแรกมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และเสริมทักษะฝีมือของบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุนแก่ครูอาจารย์ในสาขาวิชาไฟฟ้า เชื่อมโลหะ และเครื่องกลโรงงาน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา 7 แห่งในนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง แขวงไซยะบุรี และแขวงเชียงขวาง เพื่อศึกษาในระดับปวส.และปริญญาตรี นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์และพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการในนครหลวงเวียงจันทน์ 3 แห่ง ได้แก่ ห้องปฎิบัติต้นแบบด้านเครื่องกลโรงงานที่วิทยาลัยปากป่าสัก, ต้นแบบด้านไฟฟ้าที่วิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา และต้นแบบด้านช่างเชื่อมโลหะที่โรงเรียนเทคนิคลาว-เยอรมัน โดยได้ส่งมอบห้องปฏิบัติการต้นแบบทั้ง 3 แห่งนี้ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการอื่นๆ ต่อไป

นายนพพล มิลินทางกูร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง มอบเครื่องมือและวัสดุ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต้นแบบ แก่ รศ. ดร. กองสี แสงมะนี(ขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกีฬา สปป.ลาว ณ โรงเรียนเทคนิคลาว-เยอรมัน สปป.ลาว

รศ. ดร. กองสี แสงมะนี (ที่สองจากขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว และ นายนพพล มิลินทางกูร (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง   เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่โรงเรียนเทคนิคลาว-เยอรมัน สปป.ลาว


ส่วนประชาสัมพันธ์

คุณวิวรรณ พยัฆวิเชียร
โทร 0 2794 9941-4 หรือ wiwanp@ratch.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว