EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้งตอบแทนสังคมนนทบุรีสานต่อกิจกรรม “RATCH เติมฝัน ปันสุขให้น้อง”

นนทบุรี : บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำพนักงานจิตอาสาทำกิจกรรม “RATCH เติมฝัน ปันสุขให้น้อง” ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชน ณ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ จำนวน 73  คน และคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ สวยงาม กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามแนวคิด “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน” (Brain-Based Learning: BBL) โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ) นับเป็นแห่งที่ 5 ของโรงเรียนในพื้นที่นนทบุรี ต่อเนื่องจากโรงเรียนวัดสมรโกฏิ  โรงเรียนวัดบางไกรใน โรงเรียนวัดซองพลู และโรงเรียนบางคูลัดที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสนามเด็กเล่นและลานอเนกประสงค์ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 พื้นฐานสำคัญของการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสมอง นอกเหนือจากห้องเรียน กระบวนการเรียนรู้ หนังสือเรียนและใบงาน และสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ และสังคมของเด็ก ทำให้เอื้อต่อการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอน บริษัทฯ จึงได้พิจารณาจัดเป็นกิจกรรมต่อเนื่องให้กับโรงเรียนในพื้นที่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “@CareLine เครือข่ายปันสุข” ที่ตอบสนองนโยบายการแบ่งปันและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมจังหวัดนนทบุรี อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว