EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กรมป่าไม้และราชบุรีโฮลดิ้ง ประกาศ “ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี” กาญจนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศป่าชุมชนระดับประเทศ ประจำปี 2555 พร้อมร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 2

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2555 พร้อมลงนามบันทึกข้อความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 2 เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และพัฒนาชุมชนให้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้นับเป็นความร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ 

สำหรับป่าชุมชนจำนวน 138 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลในโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2555 มีดังนี้

รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่        ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากถ้วยรางวัลพระราชทานฯ แล้วยังได้รับเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 200,000 บาท 

รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาค จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
• ภาคเหนือ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านมีสุข หมู่ที่ 8 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
• ภาคกลางและตะวันออก ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านเขามุสิ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
• ภาคใต้ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 หมู่ที่ 13 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
โดยป่าชุมชนทั้ง 4 แห่งจะได้รับโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 100,000 บาท 

รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษในปีนี้ มุ่งเน้นป่าชุมชนที่มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล และสามารถรักษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นให้ดํารงอยู่ได้ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านเด่นพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 100,000 บาท  

รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด มีจำนวน 66 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมป่าไม้ และเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 25,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 66 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมป่าไม้ และเงินกองทุนการอนุรักษ์ป่าชุมชนแห่งละ 10,000 บาท

นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ต่อเนื่องมาจนเป็นปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้เกิดระบบการจัดการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่ผ่านมานับได้ว่า ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยนับตั้งแต่ที่ได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีป่าชุมชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะเดียวกัน มีโครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจำนวน 7,148 แห่ง รวมเป็นพื้นที่ป่า 2.38 ล้านไร่ ในปี 2551 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 8,515 แห่ง  รวมเป็นพื้นที่ป่า 3.2 ล้านไร่ ณ เดือนกันยายน 2555 

“ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลในโครงการรวมทั้งหมด 720  แห่ง นอกจากเป็นป่าชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการป่าที่ดีและเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปพัฒนาป่าในชุมชนต่อไปแล้ว ป่าชุมชนยังเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจมากขึ้นส่งผลให้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมดูงาน อีกทั้งได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ป่าชุมชนของคนในชุมชนยิ่งขึ้น และเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการป่าชุมชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”
นายสุวิทย์ กล่าว

สำหรับ “ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี” จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เป็นป่าชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านใน 4 หมู่บ้าน เพื่อต่อต้านการบุกรุกทำลายป่าเพื่อจับจองพื้นที่ทำกิน ตลอดจนการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้ร่วมพลิกฟื้นสภาพป่าที่แห้งแล้ง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชน ประสานงานกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ในการขยายเครือข่ายอนุรักษ์ป่า ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ป่าแก่เยาวชน จนปัจจุบัน ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีได้รับการทำนุบำรุงจนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านป่าชุมชนและทักษะอาชีพต่างๆ ให้กับเยาวชนในชุมชน ตลอดจนคณะครูและนักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน 

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจุดประกายและขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเกิดเครือข่ายป่าชุมชนจากกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการครอบคลุมและเชื่อมโยงกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งเครือข่ายเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาป่าของชาติให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป ตอกย้ำเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบสังคมของบริษัทในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด การที่โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน สามารถดำเนินการได้อย่างประสบผลสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการรวมพลังของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างจริงจัง และรณรงค์ให้เกิดจิตสำนึกและพฤติกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้แพร่หลายในชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่อไปในระยะ 5 ปี ข้างหน้า (ปี 2556 – 2560) เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถจัดการป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน   และขยายเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชุมชนให้มีความสมดุลและเกิดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าและร่วมกันสืบสานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูสภาพป่าอย่างต่อเนื่องต่อไป

“ในการดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 2 บริษัทฯ และกรมป่าไม้มุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าไม้ของประเทศ ขยายแนวร่วมสร้างเครือข่ายอันเข้มแข็งในการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าไม้ของประเทศชาติ พร้อมสนับสนุนให้ป่าชุมชนยึดมั่นแนวคิดในการรักษาป่าไม้ของประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นความสำคัญให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้และมีส่วนร่วมดูแลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างกว้างขวาง บริษัทฯ หวังอย่างยิ่งว่า ในที่สุดแล้วสังคมจะหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจัง มีการใช้ประโยชน์จากป่าแบบเกื้อกูลไม่ใช่การทำลาย เพื่อร่วมกันรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าไว้ให้ยั่งยืนและส่งเสริมทุกสรรพสิ่งในโลกให้ดำรงอยู่ต่อไป” นายนพพลกล่าว

-จบ-


กรมป่าไม้
อำนวยพร ชลดำรงค์กุล
มือถือ. 086 028 0202
โทร. 02 561 4292 -3 ต่อ 5914
อีเมล์:  amchol44@gmail.com

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 
วิวรรณ พยัฆวิเชียร
โทร. 0 2794 9941-3 อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th

บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด
(ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์)
หงสินันท์ / จิตติมา / สาธิดา 
โทร. 0 2252 9871-7  อีเมล์ : jittima.m@abm.co.th 

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว