EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้งร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว มอบทุนการศึกษาและห้องปฏิบัติการแก่วิทยาลัยอาชีวะ สปป.ลาว

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและห้องปฏิบัติการแก่วิทยาลัยอาชีวศึกษา สปป. ลาว โดยมี ฯพณฯ พันคำ วิพาวัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว และนายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานร่วมในพิธี

ทุนการศึกษาและห้องปฏิบัติการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ  และกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว โดยทั้งสององค์กรได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินโครงการการศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว   

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวเมื่อปี 2553 เพื่อสะท้อนความเป็นองค์กรธุรกิจที่รับผิดชอบ เพราะบริษัทฯ     มีการลงทุนในสปป. ลาว มูลค่ามากกว่า 80,000 ล้านบาท จึงต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป. ลาว ควบคู่ไปด้วย สำหรับโครงการนี้สนับสนุนด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ตอบสนองยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของประเทศ ที่ต้องการยกระดับการศึกษาและทักษะฝีมือของนักเรียนให้สามารถรองรับตลาดแรงงานในประเทศได้ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการมีความก้าวหน้าตามแผนงานมาเป็นลำดับ จนถึงพิธีมอบทุนการศึกษาและห้องปฏิบัติการในวันนี้

“โครงการนี้ เป็นการยืนยันว่า เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจระยะยาวใน สปป.ลาว และเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของ สปป. ลาว ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน สปป.ลาวให้ดียิ่งขึ้น ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณคณะรัฐบาลและผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการนี้จนบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาการอาชีวะ สปป.ลาว ได้เป็นอย่างดียิ่ง” นายนพพล กล่าวปิดท้าย

โครงการ การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ เป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 5 ปี  (2554 - 2558) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณปีละ  5,000,000 บาท รวมจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการฯ โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการฯ 2 คณะ ซึ่งเป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว และผู้แทนบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา เป็นประธาน และคณะกรรมการบริหารโครงการ มีหัวหน้ากรมอาชีวศึกษา เป็นประธาน

การดำเนินงานโครงการในช่วงแรกมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และเสริมทักษะฝีมือในสาขาวิชาไฟฟ้า เชื่อมโลหะ และเครื่องกลโรงงาน แก่ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในวิทยาลัยอาชีวะ 7 แห่งในนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง แขวงไซยะบุรี และแขวงเชียวขวาง เมื่อปีที่ผ่านมา ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคเป้าหมาย รวมจำนวน 30 คน ที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีใน 3 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเชื่อมโลหะ จำนวน 10 คน สาขาไฟฟ้า 10 คน และสาขาช่างกลโรงงาน 10 คน  ระยะเวลา 20 วัน (25 กันยายน – 14 ตุลาคม 2554) จากการประเมินผลการฝึกอบรมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เพราะคณะครูอาจารย์สามารถนำความรู้และทักษะมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน            และปรับปรุงห้องปฏิบัติการในวิทยาลัยของตนเองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับในปี 2555 ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการในนครหลวงเวียงจันทน์ 3 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการอีก 4 แห่งต่อไป  โดยห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านไฟฟ้าอยู่ที่ วิทยาลัยสรรพวิชา ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านเครื่องกลโรงงานอยู่ที่วิทยาลัยปากป่าสัก และห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านเชื่อมโลหะอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน  ทั้งนี้ โครงการฯ มีแผนที่จะขยายห้องปฏิบัติการต้นแบบในวิทยาลัยเทคนิคอีก 3 แห่ง คือ สาขาเชื่อมโลหะที่วิทยาลัยเทคนิคไซยะบุรี  สาขาไฟฟ้าที่วิทยาลัยเทคนิคหลวงพระบาง และสาขาเครื่องกลโรงงานที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงจันทน์

ส่วนทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 โครงการฯ ได้คัดเลือกผู้เข้ารับทุนต่อเนื่องในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 5 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ทุน ซึ่งในปีแรกนี้มุ่งหวังที่จะยกระดับความรู้ความสามารถครูอาจารย์ด้านอาชีวศึกษาใน 7 โรงเรียนเป้าหมายจึงได้คัดเลือกครูอาจารย์ในโรงเรียนหรือวิทยาลัย สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา เข้ารับมอบทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำของไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนใน สปป. ลาว รวม 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ   
น้ำงึม 2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้ำน้อย โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา โครงการโรงไฟฟ้าน้ำบาก นอกจากนี้ ยังได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด   ในสปป. ลาว เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำงึม2 อีกทั้งได้เข้าลงทุนใน บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ลาว โดยมูลค่าการลงทุนของบริษัทฯ ในสปป. ลาวมีจำนวนมากกว่า 80,000 ล้านบาท 

-จบ-


บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
วิวรรณ พยัฆวิเชียร 
โทร. 0 2794 9941-3
อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th
 
บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด
หงสินันท์ สมบูรณ์วรรณะ
โทร. 0 2252 9871-7 , 081 842 0031
อีเมล์ : hongsinunt.s@abm.co.th 

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว