EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กรมป่าไม้ร่วมกับราชบุรีโฮลดิ้ง เฟ้นหาสุดยอดป่าชุมชนของประเทศ ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ปี 2555

กรุงเทพฯ – 28 สิงหาคม 2555 – กรมป่าไม้และราชบุรีโฮลดิ้ง ลงพื้นที่ร่วมค้นหาป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่า 2 แสนบาท

นายประยุทธ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2555 เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และปีนี้เป็นปีที่ 5 ว่า กิจกรรมประกวดป่าชุมชนในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปีนี้ มีป่าชุมชนทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 1,000 แห่ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตัดสินป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ และป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการจากทั้งสองฝ่ายจะต้องพิจารณาป่าชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายนี้ ในมิติสังคม เศรษฐกิจ ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน จำนวน  2  แสนบาท ป่าชุมชนดีเด่นระดับภาค จำนวน 4 แห่ง จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชน แห่งละ 1 แสนบาท  และป่าชุมชนดีเด่น ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินกองทุนอนุรักษ์ป่าชุมชนจำนวน 1 แสนบาท ซึ่งจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 20 กันยายน ศกนี้

ทั้งนี้ ป่าชุมชนที่ได้รับคัดเลือกชิงรางวัลระดับประเทศ มี 4 แห่ง ได้แก่ 1) ป่าชุมชนบ้านมีสุข อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 2) ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  3) ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 4) ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส่วนป่าชุมชนที่เข้ารอบพิจารณาตัดสินรางวัลป่าชุมชนดีเด่น ด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน มี 4 แห่ง ดังนี้ 1) ป่าชุมชนบ้านเด่นพัฒนา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 2) ป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  3) ป่าชุมชนบ้านภูหมากเค็ง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 4) ป่าชุมชนสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  และกรรมการร่วมพิจารณาตัดสินรางวัลครั้งนี้  กล่าวว่า การลงพื้นที่ป่าชุมชนที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 8 แห่ง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินรางวัลของคณะกรรมการประสานงานโครงการฯ ระหว่างกรมป่าไม้และบริษัทฯ ทั้งนี้ ป่าชุมชนที่เข้ารอบแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะเด่นแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ แต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันคือ ความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าด้วยจิตวิญญาณ ชุมชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของป่าไม้ สิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจและความหวังให้บริษัทฯ เดินหน้าส่งเสริมชุมชนฟื้นฟู ดูแล และรักษาป่าต่อไป ขณะเดียวกันก็จะให้การสนับสนุนกรมป่าไม้ให้สามารถขยายเครือข่ายป่าชุมชนให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ 21,000 แห่งทั่วประเทศอย่างจริงจัง บริษัทฯ ขอขอบคุณป่าชุมชนทุกแห่งที่เข้าร่วมในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน และขอยกย่องเชิดชูทุกชุมชนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดูแล ฟื้นฟู รักษาผืนป่าด้วยความเสียสละทุ่มเท เพื่อให้เราทุกคนในสังคมได้มีน้ำ อาหาร และอากาศที่ดีดำรงชีวิตต่อไป
 
สำหรับ กิจกรรมการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง ในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เริ่มดำเนินโครงการในปี 2551 จนปัจจุบันเป็นปีที่ 5 และแบ่งรางวัลออกเป็น 5 ระดับ รวม 138 รางวัล ได้แก่ รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ 1 รางวัล รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับภาค 4 รางวัล รางวัลดีเด่นเฉพาะด้าน 1 รางวัล รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 66 รางวัล และรางวัลชมเชย 66 รางวัล นอกจากกิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง ภายใต้โครงการนี้ ยังมีกิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างป่าชุมชนต่างๆ และกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม เพื่อสร้างเยาวชนคนรักษ์ป่าที่จะสานต่อเจตนารมณ์การดูแลรักษาป่าของชุมชนต่อไป

 
*****


กรมป่าไม้
อำนวยพร ชลดำรงค์กุล
มือถือ. 086 028 0202
โทร. 02 561 4292 -3 ต่อ 5914
อีเมล์:  amchol44@gmail.com

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 
วิวรรณ พยัฆวิเชียร
โทร. 0 2794 9941-3 อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th

บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด
(ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์)
หงสินันท์ / จิตติมา / สาธิดา 
โทร. 0 2252 9871-7  อีเมล์ : hongsinunt.s@abm.co.th   

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว