EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง จัดค่ายเยาวชนกล้ายิ้มภาคใต้สร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ดูแลป่าชุมชนและรักษ์สิ่งแวดล้อม

พังงา/กรุงเทพฯ - วันที่ 10 พฤษภาคม 2555: กรมป่าไม้ และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้มภาคใต้ โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2555 เปิดโอกาสให้เยาวชนเรียนรู้และสัมผัสป่าชุมชนและธรรมชาติ ตลอดจนวิถีการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับป่า ณ ป่าชุมชนบ้านกลาง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2554

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยถือเป็นภารกิจหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม ในโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" เป็นกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทฯ และกรมป่าไม้ได้ดำเนินการร่วมกันมานับตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องสู่ปีที่ 5      มีการจัดค่ายแล้วรวม 9 ครั้ง มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 750 คน  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างความเข้มแข็งร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลป่าชุมชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาและฟื้นฟูป่าในอนาคต

“การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม นอกจากจะมุ่งเน้นให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้อย่างพอเพียง ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับประเทศชาติต่อไปแล้ว   ที่สำคัญการดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้มในปีนี้ จะมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น เนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่ทุกภาคส่วนกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน เกิดจากสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทำลาย ได้ส่งผลกระทบ

โดยตรงกับมายังมนุษยชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในรูปแบบของภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วทุกภาคของประเทศและทั่วโลกอยู่ในปัจจุบัน” นายนพพล กล่าว

ค่ายเยาวชนกล้ายิ้มภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2555 ณ ป่าชุมชนบ้านกลาง จังหวัดพังงา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" ประจำปี 2555 โดยได้คัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากภาคใต้ อายุระหว่าง 13-15 ปี จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม โดยเยาวชนกล้ายิ้มจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับป่าชุมชนและธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น อาทิ กิจกรรมสร้างความตระหนักผ่านผัสสะหก “ฉันกับเธอ (ธรรมชาติ) อยู่บ้านเดียวกัน” กิจกรรม “ศึกษาป่าชุมชน” กิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน” กิจกรรม “เรียนรู้สู้โลกร้อน”  กิจกรรม “รู้ทันภัยธรรมชาติ” และกิจกรรม "ประหยัดพลังงาน" เป็นต้น 

สำหรับป่าชุมชนบ้านกลาง ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2554  ของโครงการ "คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน" เป็นป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นจากพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากการสัมปทานเหมืองแร่ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำรงชีวิตของชุมชน โดยชุมชนบ้านกลางได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการฟื้นฟูและพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่งขึ้นตั้งแต่ปี 2535 มีการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างเข้มแข็งและพอเพียง โดยใช้หลักคำสอนทางศาสนาและกฎกติกาป่าชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชนควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนในลักษณะการพึ่งพากันและกัน ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน ผู้นำทางศาสนา โรงเรียนและหน่วยงานท้องถิ่น รวมทั้งหลักคำสอนทางศาสนาที่มุ่งเน้นในการให้ความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้จะมีความแตกต่างทางศาสนาและความคิด ทำให้ป่าชุมชนบ้านกลางในวันนี้มีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิมและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติ โดยพันธุ์ไม้ชายเลนชนิดต่างๆ เอื้อประโยชน์ในการดำรงชีพของชุมชน สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งดำรงชีวิต  


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

วิวรรณ พยัฆวิเชียร
โทร. 0 2794 9941-3
อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว