EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กรมป่าไม้และราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ปี 5 ชูความสำเร็จชุมชนเข้มแข็ง ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ยั่งยืน

กรุงเทพฯ – วันที่ 27 มีนาคม 2555 – กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ปี 5 ในการจัดประกวดป่าชุมชนทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนับสนุนพลังความเข้มแข็งของชุมชนสู่ความสำเร็จการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมเพิ่มรางวัลพิเศษด้าน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมป่าชุมชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล และสามารถรักษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นให้ดํารงอยู่ได้

นายสุวิทย์ รัตนมณี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ และ ราชบุรีโฮลดิ้ง ได้ดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า        ป่ารักชุมชน ตั้งแต่ปี 2251 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 5 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันขับเคลื่อนป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาดูแลรักษาป่าชุมชนของตนเองให้มีความสมบูรณ์และเกื้อกูลต่อการดำรงชีพของชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา มีป่าชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ เกินกว่าเป้าหมายและเกิดการสร้างเครือข่ายชุมชนและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการป่าชุมชนและประสบการณ์ในการอนุรักษ์ป่าไม้ของแต่ละภูมิภาคก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริงขึ้น

โดยกิจกรรมหลักของโครงการฯ มุ่งเน้นไปที่ 3 ส่วนสำคัญ คือ 1) การประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง 2) ค่ายเยาวชน      กล้ายิ้มมุ่งเน้นการเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทาง         ป่าชุมชนให้แก่เยาวชน และ 3) สัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ผู้นำป่าชุมชนและเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศในปัจจุบันและอนาคต

สำหรับกิจกรรมประกวดป่าชุมชนโดยมีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหาป่าชุมชนที่มีระบบการจัดการป่าที่ดีทั้งในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์พลังงาน ใน 4 ปีที่ผ่านมามีป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 581 ป่าชุมชน โดยป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศของโครงการระหว่างปี 2551-2554 ได้แก่      ป่าชุมชนเขาวง จังหวัดชัยภูมิ ป่าชุมชนบ้านทาป่าเปา จังหวัดลำพูน ป่าชุมชนบ้านห้วยไร่บูรพา จังหวัดอุดรธานี และป่าชุมชนบ้านกลาง จังหวัดพังงา

“กิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่างในปีนี้ ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลดีเด่นระดับภาค รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด และรางวัลชมเชย รวมทั้งสิ้น 142 รางวัล สำหรับรางวัลพิเศษในปีนี้ คือ รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้าน ”การพัฒนาสู่ความยั่งยืน” เพื่อส่งเสริม    ป่าชุมชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล และสามารถรักษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นให้ดํารงอยู่ได้” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว

นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ และกรมป่าไม้ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน จนก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ของโครงการ บริษัทฯ รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมและผลักดันให้เกิดความสำเร็จในแนวทางการพัฒนาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมา มีป่าชุมชนต่างๆจากทั่วประเทศเข้าร่วมในกิจกรรมของโครงการเป็นที่น่าพอใจและส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างกว้างขวาง โดยกิจกรรมต่างๆของโครงการสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความสามารถจัดการป่าในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามเจตนารมณ์ของโครงการอันนำไปสู่การจัดการแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน สำหรับการดำเนินกิจกรรมในปีที่ 5 นี้ บริษัทฯมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากป่าชุมชนทั่วประเทศอย่างดี และถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของการดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสานต่อตามเจตนารมณ์เดิมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไปที่จะร่วมกันพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสังคมให้เจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของลูกหลานในอนาคตวันข้างหน้า

กิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่างประจำปี 2555 เปิดรับสมัครป่าชุมชนเข้าร่วมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 และจะประกาศผลรางวัลในเดือนกันยายน 2555 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ โทรศัพท์ 0 2561 4942 – 3 ต่อ 5549, 5654


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

กรมป่าไม้
อำนวยพร ชลดำรงค์กุล
มือถือ. 086 028 0202
โทร. 02 561 4292 -3 ต่อ 5914
อีเมล์:  amchol44@gmail.com

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
วิวรรณ พยัฆวิเชียร 
โทร. 0 2794 9941-3
อีเมล์ : wiwanp@ratch.co.th

บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด (ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์)
จิตติมา เมฆารสธรรมกุล / สาธิดา ศรีธัญญาธรณ์
โทร. 0 2252 9871-7 
อีเมล์ : jittima.m@abm.co.th

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว