EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง สร้างเยาวชนคนรักษ์ป่า สู้ภัยโลกร้อน

บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง สานต่อค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” สู่ปีที่ 9 สร้างแกนนำเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยจากผลกระทบ ภายใต้แนวคิด “Climate Action” ผ่านกิจกรรมให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยไอดอลคนรุ่นใหม่ที่ปรับตนเองสู่วิถีรักษ์โลก รวมทั้งกิจกรรมกระตุ้นความคิดแบบบูรณาการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางสู้ภัยโลกร้อนที่ตรงประเด็นและส่งผลดีในระยะยาว

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและระบบนิเวศมากขึ้นตามลำดับ บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการ 2 แนวทางเพื่อร่วมช่วยบรรเทาปัญหา คือ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต ซึ่งโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ จะมีมาตรการรักษาประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและลดการใช้พลังงานในการผลิตให้ได้มากที่สุด รวมทั้งเพิ่มการลงทุนในพลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลผลิตไฟฟ้า ส่วนแนวทางที่สอง คือ การเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ในรูปแบบของป่าชุมชน รวมทั้งกระตุ้นปลูกจิตสำนึกคนให้รักษ์ป่า เพื่อรักษาพื้นที่ป่าให้คงเหลือสืบทอดไปจนถึงคนรุ่นต่อไป

“กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม ได้ดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้มตั้งแต่ปี 2551 ปีนี้เป็นปีที่ 9 เรามุ่งหวังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อจากคนรุ่นปัจจุบัน กิจกรรมจึงเน้นที่การปลุกจิตสำนึกด้วยการให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวิธีการอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน เมื่อเยาวชนเข้าใจจะเกิดสำนึกความเป็นเจ้าของและต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาดูแลทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตน ซึ่งจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายน้อยลง และยังส่งผลให้สภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนน้อยลงในระยะยาวด้วย” นางบุญทิวา กล่าว

กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 นอกเหนือกิจกรรมการประกวดป่าชุมชนดีเด่น และการสัมมนาเครือข่ายผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้ม สำหรับ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นการสร้างกลุ่มผู้นำเยาวชนรุ่นที่ 18  โดยมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรม รวม 80 คน

กิจกรรมในค่าเยาวชนครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดปัญหาในปัจจุบันและสร้างกระบวนการทางความคิดแบบบูรณาการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ป่าไม้ รวมทั้งการประหยัดพลังงาน เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติ ผ่านฐานกิจกรรม 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 Water of Life  ความสำคัญของน้ำ สถานีที่ 2 Green House Effect ปรากฏการณ์เรือนกระจก สถานีที่ 3 Global Warming การช่วยกันลดภาวะโลกร้อน สถานีที่ 4 Fire Fighters Team ปัญหาการเกิดไฟป่า สถานีที่ 5 Climate Change การเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโลก

“การเสริมความรู้จะมุ่งเน้นสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน โดยนำคนรุ่นใหม่ที่ปรับตนเองสู่วิถีรักษ์โลกมาเล่าและแบ่งปันมุมมองความคิดและประสบการณ์ในรูปแบบของการเสวนา เรื่อง“เด็กเจนใหม่ ใส่ใจประหยัดพลังงาน” และ“เยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้” เรามั่นใจว่า รูปแบบนี้จะทำให้เยาวชนเข้าถึงข้อมูลความรู้และเกิดความตระหนักจนนำไปสู่แรงบันดาลใจที่จะปรับเปลี่ยนความคิดและแนวทางดำรงชีวิตสู่วิถีรักษ์ป่า ซึ่งเป็นความหวังและพลังที่จะช่วยโอบอุ้มประเทศและโลกของเราให้ดำรงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืนในอนาคต” นางบุญทิวา กล่าวปิดท้าย ย้อนกลับหน้ารวมข่าว