EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

“ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน” สุดยอดป่าชุมชนระดับประเทศ ปี 2559 จากโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ – ราชบุรีโฮลดิ้ง

กรุงเทพฯ – กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี หนึ่งใน 138 ป่าชุมชนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ปีที่ 9 สำหรับพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจาก นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้มีการดำเนินงานตามแผนงานเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันรักษาและฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยได้กำหนดแนวทางการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในระยะยาวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดและยั่งยืน พร้อมมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน สำหรับโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” เป็นโครงการที่กรมป่าไม้ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกันคิด ริเริ่ม และดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนให้ป่าชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถรักษาพื้นที่ป่าและคงความสมดุลของระบบนิเวศป่าไม้ พร้อมที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการป่าชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน มีการจัดตั้งป่าชุมชนและขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้จำนวน 9,874 ป่าชุมชน คิดเป็นพื้นที่ป่าชุมชนรวมกว่า 4,727,470 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 11 เท่า จากปี 2551 ที่เริ่มโครงการ และเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16 จากปี 2558

นายรัมย์ เหราบัตย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีแนวทางชัดเจนในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และตอบสนองต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของภาครัฐด้วย แนวทางหนึ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการ คือ การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติ จึงได้เข้ามาสนับสนุนนโยบาย       ป่าชุมชนของกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิผล เพราะไม่เพียงสามารถรักษาและเพิ่มผืนป่าของประเทศไว้ได้เท่านั้น แต่ชุมชนยังสามารถใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อดำรงชีวิตแบบพอเพียงได้ด้วย สำหรับโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน   ที่บริษัทฯ จับมือทำร่วมกับกรมป่าไม้ ถือเป็นตัวช่วยที่เข้ามาเสริมหนุนให้กรมป่าไม้สามารถขยายการจัดตั้งป่าชุมชนได้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดเครือข่ายป่าชุมชนที่เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลปกป้องผืนป่าของประเทศ  การประกวดป่าชุมชนตัวอย่างนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการที่จัดขึ้นทุกปีและมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 นี้ มีชุมชนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมากถึง 1,338 ชุมชน บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า โครงการความร่วมมือนี้จะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนและสังคมวงกว้างได้หันมาสนใจและดูแลป่าไม้ให้คงอยู่และร่วมกันฟื้นฟูให้ป่ามีความอุดสมบูรณ์เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร สร้างรายได้ ลดรายจ่าย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตลอดจนเป็นเสมือนหลังคาและปราการที่คุ้มภัยธรรมชาติของชุมชน สังคม และประเทศชาติจากรุ่นสู่รุ่น 

ผลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2559 มีป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลจำนวน 138 แห่ง ดังนี้

รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเงินรางวัลจำนวน 200,000 บาท ป่าชุมชนบ้านน้ำพุร้อนมีการบริหารจัดการป่าโดยทุกภาคส่วนต่างๆ ของชุมชนมีส่วนร่วม ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานในท้องถิ่น ชุมชนใช้ความศรัทธาและวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาเป็นกุศโลบายนำให้เกิดการรวมกลุ่มจนมีความเข้มแข็ง แล้วสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของป่าไม้ เกิดความร่วมมือร่วมใจฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายจากการทำสัมปทานเหมืองหินแกรนิตและการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเผาถ่าน จนสภาพป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่น ไทร ทองหลาง ตะคร้อ มะกัก มะค่าโมง ประดู่ ชิงชัน ไผ่รวก รวมทั้งไม้พื้นล่าง เช่น กลอย เปราะ เฟิร์น พืชอาหารต่างๆ และสมุนไพร เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในป่า นอกจากนี้ชุมชนยังได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน มีนายชุม นันทา เป็นประธานคณะกรรมการป่าชุมชน

รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแห่งละ 100,000 บาท ได้แก่

  • ป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
  • ป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  • ป่าชุมชนบ้านอ่างน้ำผุด ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้านสตรีอาสา...พัฒนาป่าชุมชน ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษประจำปี 2559 เพื่อเชิดชูสตรี       ที่มีบทบาทในการดูแลรักษาป่าชุมชน

  • ป่าชุมชนบ้านร่องบอน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท ป่าชุมชนบ้านร่องบอน มีนางปราณี ราชคมน์ เป็นประธานคณะกรรมการป่าชุมชน  มีบทบาทสำคัญในความพยายามโน้มน้าวใจจนเปลี่ยนความคิดของชาวบ้านและนายทุนให้รู้สำนึกรักและหวงแหนป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเป็นผลสำเร็จ สามารถทวงคืนผืนป่าจากการบุกรุกของนายทุนและชาวบ้านเพื่อทำเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยที่รัฐมิได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  อีกทั้งยังได้ร่วมกับชาวบ้านและเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ รักษาและฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมจนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

รางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่นด้านสตรีอาสา...พัฒนาป่าชุมชน จำนวน 3 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลแห่งละ 25,000 บาท ได้แก่

  • ป่าชุมชนตำบลตูม ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
  • ป่าชุมชนบ้านเขาหินถ่าง ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
  • ป่าชุมชนบ้านต้นตาล ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 65 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 25,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 65 รางวัล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแห่งละ 10,000 บาท ย้อนกลับหน้ารวมข่าว