EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

กรมป่าไม้ – ราชบุรีโฮลดิ้ง จับมือส่งเสริมป่าชุมชนเพิ่มพื้นที่ป่า ลงนามบันทึกความร่วมมือ“โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ระยะ3

กรุงเทพฯ –  ความสำเร็จของ “โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” อันเป็นความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้ กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ส่งผลให้ป่าชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551นำมาสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือดำเนินงานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ “ป่าชุมชน” ที่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ของประเทศ โครงการนี้ถือเป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ผนึกกำลังกว่าทศวรรษขับเคลื่อนการจัดตั้งป่าชุมชนอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรม    

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ และรักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า “นับจากปี 2504 ประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรป่าไม้จากการบุกรุกทำลายไปแล้วประมาณ 69 ล้านไร่ ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ลดลงต่อเนื่องโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าเพียง 102 ล้านไร่  หรือคิดเป็น 31.58% กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยนำแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบการมีส่วนร่วม หรือแนวทางประชารัฐ โดยให้ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าไม้ตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ สำหรับความร่วมมือกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นขับเคลื่อนการบริหารจัดการป่าไม้ในรูปแบบของ ป่าชุมชน มาเป็นเวลากว่าทศวรรษ     

“ป่าชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่รอบเขตป่า รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ดูแลรักษา และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่านั้นๆ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ให้คงอยู่ และชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนภายใต้กฎหมายและระเบียบที่มี ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงธันวาคม 2560 มีชุมชนเข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งป่าชุมชนปัจจุบันรวม 10,537 หมู่บ้าน พื้นที่ป่าชุมชนรวมกว่า 5,773,927 ไร่ ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายที่จะต้องเพิ่มพื้นที่ป่าไม้อย่างน้อย 40% ของพื้นที่ประเทศภายใน 20 ปี คิดเป็นพื้นที่ 129.41 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีอยู่ 102.17 ล้านไร่ ซึ่ง ป่าชุมชน เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นำมาใช้ขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว”

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ตอกย้ำเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านป่าชุมชนของกรมป่าไม้ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ซึ่งจะเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องในระยะที่ 3 เริ่มตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2565 บนแนวคิดหลัก คือ การปลูกป่าในใจคน  ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมของโครงการตลอดทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

“เป็นระยะเวลากว่าทศวรรษแล้ว ที่บริษัทฯได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ในรูป “ป่าชุมชน” โดยมุ่งหวังเพิ่มพื้นที่ป่า ซึ่งจะเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนลดภาวะโลกร้อนด้วย ความต่อเนื่องของโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ในระยะที่ 3 จะทำให้การส่งเสริมป่าชุมชนมีประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในด้านจำนวนป่าชุมชน พื้นที่ป่า และประโยชน์ร่วมทั้งด้านสังคม และเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและประเทศด้วย โครงการนี้ถือเป็นต้นแบบความร่วมมือด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนระยะยาวและเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม”

สำหรับบันทึกข้อตกลงครั้งนี้กำหนดขอบเขตความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ 

1) การประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เพื่อยกย่องเชิดชูชุมชนที่มีการจัดการป่าแบบป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์ ช่วยจุดประกายและขยายผลการจัดตั้งป่าชุมชนของประเทศ

2) การสร้างเครือข่ายป่าชุมชน สร้างเครือข่ายผู้นำป่าชุมชน และเยาวชนนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ รวมทั้งเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้นำป่าชุมชนและขยายเป็นเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสืบทอดเจตนารมณ์การปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลรักษาป่าเดิม การเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน การปลูกฟื้นฟูป่า ส่งเสริมให้ป่าชุมชนเป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องทรัพยากรป่าไม้ การประเมินผลกระทบ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง  เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

4) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สาธารณชนเกิดจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการป่าชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการดูแลรักษาป่า

สรุปผลการดำเนินโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน 2551-2560

1. การประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง

2. การสร้างเครือข่ายป่าชุมชน

3. การบริหารจัดการป่าแบบยั่งยืน

สรุปผลการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน 2556-2560 จำนวนป่าตัวอย่าง 43 แห่งทั่วทุกภาคของประเทศ

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว