EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

RATCH-กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว จับมือสานต่อ โครงการ “การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ” ระยะที่ 2

เวียงจันทน์ สปป.ลาว - บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงดำเนินโครงการ “การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ” ระยะที่ 2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ฝีมือ และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว

พิธีลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กองสี แสงมะนี รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา เป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาล สปป.ลาว ลงนามร่วมกับนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมีท่านหนูพัน อุดสา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว และผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับความร่วมมือดังกล่าว

สำหรับ โครงการการศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 (ปี 2561-2566) ได้ขยายการสนับสนุนส่งเสริมสาขาพลังงานทดแทนเป็นสาขาที่ 4 จาก 3 สาขาในโครงการระยะที่ 1 คือ สาขาเชื่อมโลหะ สาขาไฟฟ้าควบคุม และสาขาเครื่องกล โดยให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาคำม่วนเป็นต้นแบบสำหรับสาขาพลังงานทดแทน

โครงการการศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ ริเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เพื่อยกระดับวิชาชีพเฉพาะด้านเทคนิคต่างๆ แก่ครูอาชีวศึกษาระดับสูงและระดับปริญญาตรี รวมถึงการฝึกอบรมทักษะทางภาคปฏิบัติให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาชั้นปีสุดท้าย ให้มีความชำนาญ ตอบสนองตลาดแรงงาน และเสริมสร้างผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วย

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว