EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

รัฐบาล สปป.ลาว มอบเหรียญตราพัฒนาแก่ RATCH เชิดชูโครงการ “การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ”

กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว - รศ.ดร. กองสี แสงมะนี รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว มอบเหรียญตราพัฒนา (Cross of Development) ของรัฐบาล สปป. ลาว แก่นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงความชื่นชม บริษัทฯ การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทฯ ในสปป. ลาว ภายใต้โครงการ “การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ” ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาของสปป. ลาว อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ รัฐบาลสปป. ลาว ภายใต้ประกาศดำรัสของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเหรียญตราพัฒนา (Cross of Development) ได้กล่าวชื่นชมบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สรุปความว่า บริษัทฯ มีผลงานและคุณงามความดีในการพัฒนาวงการการศึกษา โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อยกระดับครูอาชีวะศึกษาระดับชั้นสูงและปริญญาตรี และการฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ของสปป.ลาว นับตั้งแต่ปี 2554 – 2558รวมมูลค่า 588,235 เหรียญสหรัฐ ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนประกอบอันสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างลาว-ไทย

โครงการ “การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 ด้วยตระหนักว่า สปป. ลาว เป็นฐานธุรกิจสำคัญแห่งหนึ่งของบริษัทฯ โครงการนี้ มุ่งส่งสริมการศึกษาและทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษา เพื่อสร้างแรงงานฝืมือตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ ภาคพลังงานที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมของประเทศด้วย

ปัจจุบัน โครงการฯ เข้าสู่ระยะที่ 2 เริ่มตั้งแต่ปี 2561-2564 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2554-2558 มุ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพครู และทักษะวิชาชีพแก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตร ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ ไฟฟ้ากำลัง เครื่องกลโรงงาน ทั้งนี้ โครงการฯ ได้มอบทุนจำนวน 50 ทุนให้แก่ครูเพื่อศึกษาต่อและฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้ให้ทุนแก่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ใน 3 สาขาข้างต้นเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถจนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ 611 ราย และได้พัฒนายกระดับห้องปฏิบัติการจำนวน 6 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติให้กับครูและนักศึกษา ซึ่งจะทำให้สามารถไปปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว