EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

คณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ลงพื้นที่เฟ้นหาสุดยอดป่าชุมชน ประจำปี 2561

คณะกรรมการตัดสินรางวัลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ประจำปี 2561 ในโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประกอบด้วยผู้แทนจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำโดย นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และผู้แทนกรมป่าไม้ นำโดยนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลการบริหารจัดการป่าชุมชนของป่าชุมชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เพื่อชิงรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 4 แห่ง คือ

  • ป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ป่าชุมชนบ้านเขาวังหมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ป่าชุมชนบ้านปากหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  • ป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ในปีนี้ ยังมีการประกวดป่าชุมชน ที่โดดเด่นด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมี 4 ป่าชุมชนจาก 4 ภาคทั่วประเทศ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก

  • ป่าชุมชนบ้านบนควน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • ป่าชุมชนบ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  • ป่าชุมชนบ้านยางงอย หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
  • ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ป่าชุมชน ทั้ง 8 แห่ง นับเป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการป่าชุมชนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน ขยายผลสร้างเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง และยึดหลักการใช้ประโยชน์จากป่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม

ย้อนกลับหน้ารวมข่าว