EN TH

To be a leading value-oriented integrated energy company in Asia-Pacific

Slide Left Slide Right

ราชบุรีโฮลดิ้ง- กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว เดินหน้าโครงการ “การศึกษาเสริมทักษะสร้างอาชีพ” ปีที่ 3 เสริมหนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สปป.ลาว

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาวโดยท่านหนูพัน อุดสา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว และนางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร ได้ร่วมกันมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ปีสุดท้ายที่สำเร็จการฝึกปฏิบัติด้านไฟฟ้ากำลัง การเชื่อมโลหะ และเครื่องกลโรงงงาน จำนวน 61 คน

กรมป่าไม้ - ราชบุรีโฮลดิ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจัดทำ “หนังสือพรรณไม้ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน” และโครงการ “๑ ล้านกล้าถวายแม่ของแผ่นดิน”สืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ป่า ให้ป่าอยู่กับคน คนอยู่กับป่าได้ โดยไม่ทำลาย

นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่บริษัทฯ อาสาเข้าไปร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อช่วยขับเคลื่อนแนวคิดป่าชุมชนให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมสูงสุด ด้วยเล็งเห็นว่าหากป่าชุมชนขยายตัวมากขึ้นพื้นที่ป่าของประเทศก็จะยังคงอยู่ได้ยาวนาน