EN TH

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมได้มีการพิจารณาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดในระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสรุป ดังนี้

1. การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ได้นำเสนอและได้รับความเห็นชอบให้ปรับปรุงนโยบายเดิมให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเน้นบทบาทของคณะกรรมการในการเป็นผู้นำองค์กร นำพาธุรกิจไปสู่การเจริญเติบโตด้วยการสร้างคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและเพื่อพัฒนาการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน การประเมิน ASEAN CG Scorecard และการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ สามารถรักษาระดับการปฏิบัติที่โดดเด่นไว้ได้อย่างต่อเนื่อง และได้นำข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับใช้และพัฒนาตามความเหมาะสม

2. แผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน ประกอบด้วย การดำเนินงานของคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี แผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การสื่อสารโดยใช้จดหมายข่าวและช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการพัฒนายกระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยการศึกษาการปฏิบัติของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับมาตรฐานการประเมินและการปฏิบัติของบริษัทอื่นๆ

สำหรับการสร้างความตระหนักรู้นั้น ได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีความหลากหลายและต่อเนื่อง เช่น จัดทำจดหมายข่าวเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่พนักงานเป็นประจำ จัดนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพสำหรับพนักงาน และการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จัดให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) รวมทั้งได้แจ้งบริษัทร่วมและบริษัทในเครือเพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วย

3. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินการเชิงป้องกัน มีการทบทวนจรรยาบรรณบริษัทฯ ที่มีการกำหนดมาตรการการร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ให้มีการสื่อสารเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่บุคลากร ตลอดจนติดตามการปิดความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk Register) เช่น การปรับปรุงกระบวนการทำงาน คำสั่งและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเมื่อต้นปีบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น (Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ต่อเนื่องไปอีก3 ปี จนถึงปี 2564

4. แผนงานโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ยังคงสานต่อการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายสำคัญ 2 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติมาเป็นหลักคิดในการดำเนินโครงการ มีโครงการหลักที่เป็นโครงการระยะยาวส่งเสริมการบริหารจัดการและความเข้มแข็งของป่าชุมชน เพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และโครงการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในการแบ่งปันการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการอยู่ร่วมกับ ชุมชนผ่านการทำกิจกรรมพนักงานจิตอาสา

5. การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ให้ความสำคัญกับการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยการรักษา สมดุลในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยได้รับการยอมรับจากการที่บริษัทฯ เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2562 กลุ่มรางวัลต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน (Sustainability Excellence) ประเภท Rising Star Sustainability Awards สำหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท โดยมีผลการประเมินความยั่งยืน ประจำปี 2562 เท่ากับ 94 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และยังคงรักษาระดับอยู่ใน Top Quartile ของกลุ่มธุรกิจขนาดเดียวกัน อีกทั้งยังได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยยกระดับจากรางวัล “ดีเด่น” ในปี 2556 จนถึงปี 2560 ขึ้นเป็นรางวัลระดับ “ดีเยี่ยม” ในปี 2561 และสำหรับในปี 2562 ซึ่งผู้จัดได้ปรับเปลี่ยนประเภทรางวัล บริษัทฯ ได้รับรางวัลในระดับสูงสุด คือ รางวัลเกียรติคุณ ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน สำหรับการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทฯ ก็ได้รับการประกาศเกียรติคุณอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

6. การพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อฝ่ายบริหารรับไปพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรโดยพบว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องมีการบริหารจัดการและต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กรในอนาคต การสร้างความสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อแบบครอบครัว ให้สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ให้มีการทำงานแบบข้ามสายงาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เสริมสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่น รักและผูกพันต่อองค์กร รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงทดแทนผู้บริหารที่จะพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากเกษียณอายุ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินธุรกิจบนแนวคิดการเป็นพลเมืองธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการการผลิต และการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคมโดยรวม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล จะเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตและคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(คุณชวน ศิรินันท์พร)
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม