EN TH

การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 20 ของกำลังการผลิตเป้าหมาย 10,000 เมกะวัตต์เทียบเท่าภายในปี 2566 โดยมุ่งเน้นการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และชีวมวล ซึ่งจะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศด้วยการดำเนินการดังกล่าวยังสอดรับกระแสของโลกที่ต้องการแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ที่สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยังประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวมด้วย และยังสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 7 ว่าด้วยการมีพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืนทันสมัย

แนวทางการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

ห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ 1) การพัฒนาโครงการ 2) การบริหารการผลิต 3) การจำหน่ายและการส่งมอบสินค้า
โดยแต่ละกระบวนการจะเกี่ยวข้องกับมีผู้มีส่วนได้เสียตามกิจกรรมที่ทำและในระบบห่วงโซ่อุปทาน ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวแปรความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย
พันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ดังนี้

ลูกค้า ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ที่ส่งผลถึงการเติบโต มั่นคงและยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้น้ำหนักกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังนี้

ด้วยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า และสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งมอบคือ พลังงานไฟฟ้า ซึ่งร้อยละ 86.53 จำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ เป็นลูกค้าหลักที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ