EN TH

มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนห่วงโซ่ธุรกิจ

รายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามประเภทรายได้ ประกอบด้วย

1. รายได้จากการขายและบริการ เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทย่อย ประกอบด้วย

  • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุุรี จำกัด ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) และดำเนินงานโรงไฟฟ้าราชบุุรีและโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 4,365 เมกะวัตต์
  • บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) กำลังการผลิตติดตั้ง 119.15 เมกะวัตต์
  • บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน (Finance Lease) เป็นรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในส่วนของการกู้เงินและผลตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยบันทึกบัญชีตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งเป็นไปตามการตีความมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (TFRIC 4)

3. รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุุนในกิจการที่ลงทุุนร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งในธุุรกิจผลิตไฟฟ้าธุรกิจเกี่ยวเนื่องพลังงาน และระบบสาธารณููปโภคพื้นฐาน

4. รายได้อื่นๆ มาจากดอกเบี้ยรับ และเงินปันผลรับจากการลงทุุนในหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาวมหาชน (EDL-Generation Public Company)

ข้อมูลเพิ่มเติม : โครงสร้างกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารและสร้างคุณค่าร่วมกับคู่ธุรกิจมาตลอดการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ธุรกิจหลักด้านพลังงานไฟฟ้า มาถึงธุรกิจด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน กระทั่งธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ขยายกิจการในปีนี้ซึ่งธุรกิจด้านการให้บริการถือเป็นการขยายห่วงโซ่ผู้มีส่วนได้เสียไปจนถึงผู้รับบริการหรือลูกค้ารายย่อย ซึ่งจะต้องมีการประเมินความคาดหวัง นำมากำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อบริหารความสัมพันธ์ และการสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ลูกค้าต้องการ

ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ

แนวทางการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ การพัฒนาโครงการ การก่อสร้างโครงการ การผลิตและให้บริการ และการหยุดกิจการ ในแต่ละขั้นตอนมีผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานและมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จและเป้าหมายธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย พันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการบริหารความสัมพันธ์กับแต่ละกลุ่ม ดังนี้

การมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการคาดหวังของลููกค้าที่่มีการเปลี่่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุุบันให้เกิดความพึงพอใจสููงสุุด ถือเป็นความท้าทายของบริษัทฯ ที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อการขยายธุุรกิจจากภาคพลังงานไปสู่ระบบสาธารณููปโภคพื้นฐาน และธุุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับลููกค้าที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของห่วงโซ่คุุณค่าบริษัทฯ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ กว่าร้อยละ 87 จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนั้น การบริหารสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟผ. จึงมีนัยสำคัญต่อการบริหารรายได้ของบริษัทฯ

แนวทางการบริหารข้อกำหนดสำคัญของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า