EN TH

การใช้ทรัพยากร และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซึ่งในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ได้วางแนวทางปฏิบัติครอบคลุมตั้งแต่ระยะพัฒนาโครงการจนถึงระยะดำเนินการผลิต มีดังนี้

การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าตอบสนองเป้าหมาย SDGs ที่ 12

การใช้ทรัพยากรในการผลิต

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การจัดการสิ่งแวดล้อม