EN TH

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบรวดเร็วฉับพลัน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีความซับซ้อน และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ ฝ่าฟันและสามารถสร้างโอกาสจากความท้าทายต่างๆ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงจนบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้ ในปี 2563 บริษัทฯ จึงได้เริ่มทบทวนวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและยกระดับให้เหมาะสมกับความท้าทายในปัจจุบันและกระแสที่มีแนวโน้มเป็นความเสี่ยงใหม่ในอนาคต เพื่อให้บริษัทฯ สามารถมองเห็นภาพความเสี่ยงแบบองค์รวมในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งระดับโลก ระดับประเทศ องค์กร และโครงการ ซึ่งจะทำให้การกำหนดกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงขององค์กรรอบด้าน และช่วยให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2564

อ่านทั้งหมด

รายงานความยั่งยืนปี 2563

Achievement and Awards

รางวัล SET Awards 2020 ประเภท Best Innovative Company Award 2020

รางวัล Thailand Sustainability Investment : THSI 2020

รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี (Deal of the Year) ประจำปี 2563

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมแสดงถึงความเชื่อและยึดมั่นในสิ่งเดียวกันในการดำเนินธุรกิจของทั้งผู้บริหารและพนักงาน

อ่านต่อ