EN TH

สารกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ ได้นำเสนอกลยุทธ์และ แนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
การจัดการประเด็น สำคัญในปีที่ผ่านมา รวมทั้งผลการดำเนินงานมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมด้วย โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน
รวมทั้งผู้มีส่วน ได้เสียทุกท่าน ที่ได้ให้ความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาปรับปรุงรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ บริษัทฯ ยังยืนหยัด ที่จะพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนและเติบโตเคียงคู่ไปกับ ทุกภาคส่วนตลอดไป

อ่านทั้งหมด

รายงานความยั่งยืนปี 2561

Achievement and Awards

รางวัล Thailand Sustainability Investment ; THSI 2018

ค่านิยมร่วม

ค่านิยมแสดงถึงความเชื่อและยึดมั่นในสิ่งเดียวกันในการดำเนินธุรกิจของทั้งผู้บริหารและพนักงาน

อ่านต่อ