EN TH

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้เติบโตเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร โดยมีบริบทดังนี้

การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องพร้อมรับมือกับความท้าทาย สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาดังนั้น บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น นอกเหนือจากระบบการควบคุมภายในเพื่อเป็นกลไกบริหารความไม่แน่นอนให้กลายเป็นโอกาสที่สร้างผลกระทบทางบวก และควบคุมไม่ให้เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อเป้าหมายขององค์กร

บริษัทฯ ยึดมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม และใช้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน กลต. มาใช้ในการวางรากฐานการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติตามหลักการและข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ ระเบียบ ประกาศ
คำสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยตระหนักถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้น และจะต้องรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย
ในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรและเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลภารกิจที่เป็นหัวใจสำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย

  • การตรวจสอบภายใน ที่มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
  • การบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับองค์กรและโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะส่งผลต่อการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร
  • การบริหารทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน ที่มุ่งสร้างศักยภาพและความสามารถของบุคลากรเพื่อให้องค์กรแข็งแกร่ง และยืนหยัดได้ในสถานการณ์ต่างๆ
  • การกลั่นกรองการลงทุน โดยมุ่งเน้นที่ความคุ้มค่าของการลงทุน และคุณค่าร่วมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม
  • ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ในการเสริมสร้างรากฐานและวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจบนผลประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหาร ซึ่งจะรับเป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์จากคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย นำมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยส่งต่อมายังรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงานเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้พิจารณาวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ค่านิยมองค์กร รวมทั้งบริบทธุรกิจ ในการกำหนดหลักจรรยาบรรณ เพื่อเป็นกรอบ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายสู่การเป็น “บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” ได้ในที่สุด