EN TH

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว โดยวางกลยุทธ์ 5 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ความยั่งยืน 6 ด้านที่กำหนดไว้ในนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เพื่อเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งคุณค่าร่วมแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงอำนวยประโยชน์ต่อบริษัทฯ แต่ยังส่งผลถึงผู้มีส่วนได้เสียที่ดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืนด้วย

นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร อ่านต่อ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างยิ่ง นอกเหนือจากการวางระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นกลไกบริหารความไม่แน่นอนให้กลายเป็นโอกาสที่สร้างผลกระทบทางบวก และควบคุมไม่ให้เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ด้วยเชื่อมั่นว่า การมีระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถธำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจได้

อ่านต่อ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการบริษัท อ่านต่อ

โครงสร้างการจัดการ อ่านต่อ

การกำกับดูแลกิจการ อ่านต่อ

จรรยาบรรณบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้บัญญัติจรรยาบรรณให้สอดรับกับวิสัยทัศน์บริษัทฯ ที่ได้ขยายจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าครอบคลุมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการที่มีนัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ รวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ช่องทางร้องเรียน อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยหลีกเลี่ยงที่จะละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้