EN TH

บริษัทฯ ใช้กรอบการดำเนินงานด้านการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง รวมถึงชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียกับกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ ที่ผนวกเข้ากับนโยบายด้านความปลอดภัยฯ พร้อมด้วยระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทุกชีวิตจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานทั้งหมด

กรอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าราชบุรี

แนวทางการประเมินและจัดการความเสี่ยงในงาน

งานที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงแล้ว จะมีแนวทางและมาตรการป้องกันความเสี่ยงเป็นลำดับขั้นตามความเสี่ยงของงาน โดยให้เหลือความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำที่สุดหรือที่ยอมรับได้

การควบคุมการปฏิบัติงาน

ผู้ควบคุมงานและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการ แนวทาง และวิธีการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบความพร้อมของตัวผู้ปฏิบัติงาน ความพร้อมใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย จนถึงหน้าที่ในการสั่งหยุดการทำงานกรณีที่พบ หรือเกิดเหตุการณ์/ สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย

การจัดการอุบัติการณ์และเหตุฉุกเฉิน

ในกรณีที่การทำงานนั้นเกิดอุบัติการณ์ หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ และโรงไฟฟ้า ซึ่งได้กำหนดเป็นแผนรองรับเหตุฉุกเฉินของแต่ละสถานการณ์ไว้อย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่การกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน ขั้นตอนการควบคุมและแก้ไขการเกิดอุบัติการณ์นั้น รวมถึงการค้นหาสาเหตุ การแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อบุคคล ทรัพย์สิน กระบวนการผลิต หรือสิ่งแวดล้อม หรือให้เกิดน้อยที่สุด

การสร้างความตระหนักและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ตระหนักว่าการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นหน้าที่ของภาคธุรกิจที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง โดยแนวทางการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ มีดังนี้

การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงานและหลักการสิทธิมนุษยชน

 • บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการด้านสิทธิมนุษยชนในจรรยาบรรณบริษัทฯ และนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
 • บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอย่างเคร่งครัด
 • บริษัทฯ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพนักงานในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
 • บริษัทฯ ปฏิบัติและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการรายงานและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน และหลักการสิทธิมนุษยชน ตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับการร้องขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม: จรรยาบรรณบริษัทฯ
  นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

สิทธิและสวัสดิการแรงงาน

 • บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับแรงงานและครอบครัวของแรงงาน ได้แก่ การประกันสุขภาพ โดยครอบคลุมคู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายไม่เกิน 2 คนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และให้สิทธิไปจนสิ้นปีที่บรรลุนิติภาวะ การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการคลอดบุตรของผู้ปฏิบัติงาน หรือคู่สมรสตามระเบียบที่กำหนด ความช่วยเหลือกรณีผู้ปฏิบัติงานหรือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต
 • บริษัทฯ ให้การทำงานล่วงเวลาของพนักงานเป็นไปด้วยความสมัครใจ หรือมีเหตุจำเป็น โดยมีการกำหนดอัตราและวิธีการขอค่าทำงานล่วงเวลาอย่างเป็นระบบ
 • บริษัทฯ จัดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเป็นผู้ประกันตน โดยบริษัทฯ และผู้ปฏิบัติงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อสมทบกับเงินของรัฐที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสิทธิประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับ รวมทั้งจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพและสวัสดิการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานด้วย

ให้สิทธิและเสรีภาพแก่พนักงานในการรวมกลุ่มในรูปแบบของกรรมการสวัสดิการฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานทั้งหมดในการพิจารณา ปรึกษาหารือ และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ

สัดส่วนตัวแทนฝ่ายลูกจ้างของคณะกรรมการสวัสดิการ

2564 จำนวนพนักงาน
ทั้งหมด
จำนวนตัวแทน
ฝ่ายลูกจ้าง
ร้อยละของ
ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง
ร้อยละสัดส่วน
รายได้ที่ครอบคลุม
บมจ. ราช กรุ๊ป 206 6 2.9 84.8
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด* 56 5 8.9
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในสถานที่ทำงาน

 • บริษัทฯ สนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียม โดยพัฒนาให้มีขั้นตอนและวิธีการจ้างงาน การรับเข้าทำงาน การจ่ายค่าชดเชย การเลิกจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
 • บริษัทฯ กำหนดให้การล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำงานเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
 • บริษัทฯ ออกแบบสถานที่ทำงานตามหลักอารยสถาปัตย์ โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับคนพิการ เพื่อให้ปลอดภัย และใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับทุกคน

กลไกการร้องเรียนและเยียวยา

 • บริษัทฯ มีช่องทางการร้องเรียน/ กลไกร้องทุกข์ภายในหน่วยงานและบนเว็บไซต์ ที่เข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ อีกทั้งยังมีการเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความทุกข์อันเกิดจากการทำงานสภาพการทำงาน การจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงาน การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานหรือประโยชน์อื่น หรือการปฏิบัติใดของผู้บังคับบัญชาที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งให้ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้องที่ให้ถ้อยคำ ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเป็นพยานหลักฐานและ/ หรือเป็นผู้ที่พิจารณาคำร้องที่กระทำโดยสุจริตใจ แม้เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยจะไม่ถูกเลิกจ้างหรือลงโทษ หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นผลร้าย
 • บริษัทฯ มีมาตรการที่ให้พนักงานขออุทธรณ์คำสั่งของบริษัทฯ ในกรณีที่ได้รับหนังสือตักเตือน หรือภาคทัณฑ์หรืองดขึ้นค่าตอบแทนหรือโบนัสประจำปี คำสั่งเลิกจ้าง และกระบวนการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันรับเรื่องอุทธรณ์
 • บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพ้นสภาพ พร้อมทั้งค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษไว้อย่างชัดเจน
ข้อมูลเพิ่มเติม: ช่องทางการร้องเรียน

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชน

การดูแลและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้มีความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ พร้อมทั้งรักษาและสร้างความผูกพันกับพนักงาน เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ในการนำองค์กรสู่ความยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้วางแนวทางการดูแลและพัฒนาบุคลากร ตามแนวทางบทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน และบนพื้นฐานของการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีสายงานบริหารองค์กรรับผิดชอบการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม: จรรยาบรรณบริษัทฯ
  นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน

การดูแลพนักงานจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ในปี 2563

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าชุมชนและสังคมเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างผลกระทบให้กับบริษัทฯ ได้เช่นกัน ดังนั้น การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน การสร้างคุณค่าร่วมด้านต่างๆ ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและบริษัทฯ สามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนบนความไว้วางใจและเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

กรอบการดำเนินงานความรับผิดชอบชุมชนและสังคม

การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ระดับตามกลุ่มเป้าหมาย คือ

 1. ความรับผิดชอบต่อชุมชน มุ่งเน้นการดูแลชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ
 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เน้นชุมชนนอกพื้นที่โครงการ หรือสังคมในภาพรวม

ข้อมูลเพิ่มเติม: กิจกรรมเพื่อสังคม