EN TH

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักคุณธรรมและความเท่าเทียม พร้อมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนยึดมั่นในบรรทัดฐาน ค่านิยม วินัย กฎระเบียบของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้ทุกคนเป็นแรงพลังในการนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายการเป็น “บริษัทชั้นนำด้านพลังงานและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาแรงงานอย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานจากสมดุลระหว่างงานและครอบครัว ทำให้เกิดพลังและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ถึงเป้าหมายสูงสุดได้

บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเชิงป้องกันบนเป้าหมายสูงสุด คือ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” กล่าวคือ ทุกคนปฏิบัติงานได้ลุล่วงไม่มีอุบัติเหตุหรือความสูญเสียใดๆ ที่กระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง ครอบครัว และองค์กร

การกำกับดูแลการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การบริหารจัดการความปลอดภัยฯ จะกำกับดูแลโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ หรือโรงไฟฟ้า โดยมีผู้บริหารสูงสุด หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจขององค์กร หรือสถานที่ปฏิบัติงานนั้น เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทั้งยังเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความรวดเร็วและกระชับ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการใน 4 ขั้นตอน ซึ่งเป็นกุญแจไปสู่เป้าหมาย อุบัติเหตุ=0

เนื่องจากสินค้าหลักของบริษัทฯ เป็นพลังงานไฟฟ้าที่มีการซื้อขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความคาดหวังเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการผลิตและส่งมอบสินค้าให้ได้ตามสัญญาทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสินค้า โดยระบบการผลิตไฟฟ้าจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคม ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า

ภาพรวมปริมาณพลังงานไฟฟ้าสุทธิที่จำหน่ายในปี 2562

การจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าในประเทศไทย

การจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าในออสเตรเลีย

บริษัทฯ มีการวางหลักการและกรอบการดำเนินงานไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ และนโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตอบสนองประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชนที่จะก่อให้เกิดคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมในภาพรวม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการโรงไฟฟ้า ผู้มีส่วนได้เสียในสังคมภาพรวม ผ่านโครงการและกิจกรรมใน 3 ด้าน ดังนี้

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โครงการส่งเสริมพลังงานชุมชน ฯลฯ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม อาทิ โครงการ @CareLine เครือข่ายปันสุข โครงการสุขสูงวัย สร้างไทยแข็งแรง ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : กิจกรรมเพื่อสังคม